Беларуская літаратура


НазваниеБеларуская літаратура
страница1/12
Дата публикации07.03.2013
Размер0.79 Mb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Военное дело > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРАБілет № 1

 1. Жыццё i дзейнасць беларускай асветніцы Еўфраciннi Полацкай (паводле «Жыщя Еўфраciннi Полацкай»).

 2. Сучасная беларуская драматургія (на прыкладзе творчасці аднаго-двух аўтараў).

 3. Прачытаць на памяць верш Максима Багданіча «Раманс».

Білет № 2

  1. Францыск Скарына — першадрукар i асветнік.

  2. Аповесць Васіля Быкава «Знак бяды», яе ідэйны змест. Вобразы Петрака i Сдепаніды.

  3. Прачытаць на памяць урывак з прадмовы Францыска Скарыны да кнігі «Юдзіф».

Білет № 3

   1. Патрыятычныя i агульначалавечыя матывы ў лірыцы Алеся Гаруна («Ты, мой брат, каго зваць Беларусам...», «Ідуць гады» i ш.).

   2. Тэма гістарычнага мінулага Беларусі ў творах Уладзіміра Караткевіча (на прыкладзе аднаго твора).

   3. Прачытаць на памяць верш Рыгора Барадулша «Трэба дома бываць часцей».

Білет № 4

    1. Паэма Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра» як выдатны твор беларускай літаратуры эпохі Адраджэння.

    2. Праблематыка апавяданняў Міхася Стральцова «Сена на асфальце» i «На чацвёртым годзе вайны».

    3. Прачытаць на памяць верш з сучаснай беларускай паэзіі (на выбар).

Білет № 5

     1. Рамантычныя сюжэты i вобразнасць у творчаці Яна Баршчэускага (два апавяданш на выбар са зборнша «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях»).

     2. Ваенная лірыка Аркадзя Куляшова («Над брацкай магілай» i інш.).

     3. Прачытаць на памяць верш або ўрывак з рамана у вершах «Родныя дзеці» Ніла Гілевіча.

Білет № 6

      1. Вобраз галоўнага героя у паэме Канстанціна Вераніцына «Тарас на Парнасе».

      2. Праблема маральнага выбару ў апавяданнях Янкі Брыля («Галя», «Memento mori»).

      3. Прачытаць на памяць верш Якуба Коласа «Родныя вобразы» .

Білет № 7

       1. Сатырычны i гуманістычны пафас камедыі Вінцэнта Душна-Марцінкевіча «Пінская шляхта».

       2. Фальклорныя матывы ў творчасці Ніла Гілевіча («Ах, якая над Гайнай купальская ноч!..», «Святочны, старажытны дух калядны...» i інш.).

       3. Прачытаць на памяць верш Янкі Купалы «Явар i каліна».

Білет № 8

        1. Выкрыццё сацыяльнай несправядлівасці у паэме Францішка Багушэвіча «Кепска будзе!».

        2. Вобраз Радзімы, выяўленне пачуцця любові да зямлі бацькоў у творчасці Рыгора Барадуліна («Яна адна, зямля вякоў...», «Трэба дома бываць часцей», «Пакуль жывеш, развевайся з жыццём...»).

        3. Прачытаць на памяць урывак з апавядання Міхася Стральцова «Сена на асфальце».

         1. Тэматыка i асноуныя вобразы паэмы Франщшка Багушэвіча («Мая дудка», «Ахвяра», «Хмаркі> i інш.).

         2. Сучасная беларуская проза (на прыкладзе творчасці аднаго-двух аутараў).

         3. Прачытаць на памяць верш Максіма Багдановіча «Санет» («Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі...»).

Білет № 10

          1. Тэма вернасці роднай зямлі у апавяданні Максіма Гарэцкага «Роднае карэнне».

          2. Тэмы i вобразы у лірыцы Максіма Танка («Родная мова», «Ave Maria», «Мой хлеб надзённы» i інш.).

          3. Прачытаць на памяць урывак з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» (на выбар).

Білет №11

 1. Жыццёвы i творчы шлях Янкі Купалы.

 2. Тэматыка i праблематыка рамана Івана Мележа «Людзі на балоце».

 3. Прачытаць на памяць урывак з паэмы Мшолы Гусоускага «Песня пра зубра».

Білет № 12

  1. Тэматычная шматграннасць i стылявая разнастайнасць лірыкі Янкі Купалы.

  2. Духоўны свет герояў Івана Шамякіна (аповесць «Непаўторная вясна» або «Гандлярка i паэт»; раман «Сэрца на далоні»).

  3. Прачытаць на памяць верш Максіма Танка «Родная мова».

Білет № 13

    1. Раман Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» — твор пра анамаліі грамадскага жыцця сярэдзшы 1920-х гадоу.

    2. Сучасная беларуская паэзія (на прыкладзе творчасці аднаго-двух аутараў).

   1. Прачытаць на памяць верш Аркадзя Куляшова (на выбар).

Білет № 14

    1. Драматургічнае майстэрства Янкі Купалы (п'еса «Раскіданае гняздо» або «Паўлінка»).

    2. Тэмы i вобразы у лірыцы Петруся Броўкі («Родныя словы», «Александрына», «Вось i лета сышло...» i інш.).

    3. Прачытаць на памяць верш Францішка Багушэвіча «Хмаркі».

Білет № 15

     1. Жыццёвы i творчы шлях Якуба Коласа.

     2. Тэматычная разнастайнасць лірыкі Пімена Панчанкi («Краіна мая», «Герой», «Той дзень прапаў i страчаны навекі...» i інш.).

     3. Прачытаць на памяць верш Янкі Купалы «Спадчына».

Білет №16

      1. Тэматычная разнастайнасць лірыкі Якуба Коласа.

      2. Драматычны лёс ахвяр Першай i Другой сусветных войнаў у рамане Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні».

      3. Прачытаць на памяць байку Кандрата Крапівы (на выбар).

Білет №17

       1. Паэма Якуба Коласа «Новая зямля» — мастацкая энцыклапедыя народнага жыцця.

       2. Раман Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»: асноуныя праблемы i галоуныя гepoi.

       3. Прачытаць на памяць верш Дануты Бічэль «Роднае слова».

Білет № 18

        1. Гісторыя напісання i праблематыка трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» (Kнігa першая — «У палескай глушы»).

        2. Актуальнасць праблем, узнятых у камедыі Кандрата Kpапівы «Хто смяецца апошнім».

        3. Прачытаць на памяць верш Пімена Панчанкі (на выбар).

Білет № 19

         1. Жыццёвы i творчы шлях Максіма Багдановіча.

         2. Спалучэнне трагічнага i камічнага ў п'есе Андрэя Макаёнка («Зацюканы апостал» або «Пагарэльцы»).

         3. Прачытаць на памяць урывак з паэмы Янкі Купалы «Курган».

Білет № 20

 1. Вобраз Радзімы у лірыцы Максіма Багдановіча («Санет» («Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі...»), «Слуцкія ткачыхі» i iнш.).

 2. Кандрат Крапіва — байкапісец, ідэйная накіраванасць i мастацкія асаблівасці баек.

 3. Прачытаць на памяць урывак з рамана Івана Мележа «Людзі на балоце» (на выбар).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие рефераты:

Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура»
Адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарта па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура». Падрыхтоўка вучняў прадугледжвае...
Аб выкладанні вучэбных прадметаў (вучэбных дысцыплін)
«Беларуская мова» І «Беларуская літаратура» ва ўстановах прафесіянальна-тэхнічнай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі у 2013/2014 навучальным...
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики...
Асноўнымі мэтамі І задачамі навучання беларускай мове І літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляюцца
10. 01. 01 – беларуская літаратура
Загад Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 31 сакавіка 2008 г. №77
Урока І дата правядзення
Беларуская літаратура першай трэці ХХ стагоддзя на фоне гістарычных падзей І развіцця сусветнай літаратуры
Спіс літаратуры асноўная I. Даведачная літаратура
Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал. Г. П. Пашкоў (гал рэд.) [і інш.]. – Мінск. 1996-2004
Новые поступления в библиотеку литературоведение
Беларуская літаратура: 100 пытанняў І адказаў : [дапаможнік] / уклад. А. В. Века. Мінск : Сучасны лiтаратар, 2004. 352 с
Беларуская літаратура – 2010 праграма для абітурыентаў ліцэя бду
Ф. Скарына. Жыццё І творчасць. Прадмова да ўсёй Бібліі, да кніг “Псалтыр”, “Іоў”, “Юдзіф”
Отчет о работе ресурсного центра белорусского языка и литературы за 2011/2012 учебный год
Публикации в методическом журнале Беларуская мова І літаратура” №3 за 2012г. (Ст. 54-58) "Шануй бацькоў сваіх" (сустрэча-дыялог з...
Беларуская мова І літаратура Корбан Т. В
Змены ў грамадстве І адукацыі патрабуюць ад педагога пастаяннага абнаўлення ведаў, набыцця пэўных уменняў І навыкаў, павышэння прафесійнага...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза