Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года


Скачать 363.61 Kb.
НазваниеБанк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года
страница1/4
Дата публикации09.05.2013
Размер363.61 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4
2007 жылєы 1 маусымдаєы банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы

Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года1
Ќазаќстанда 2007 жылєы 1 маусымдаєы жаєдай бойынша 33 екінші деѕгейдегі банк жўмыс істеуде, оныѕ ішінде Алматы ќаласында 31 банк, банктердіѕ 33 филиалы жјне 326 есеп айырысу-касса бґлімі орналасќан.

По состоянию на 1 июня 2007 года в Казахстане работают 33 банка второго уровня2, в том числе в городе Алматы расположено 31 банк, 33 филиала и 326 расчетно-кассовых отдела банков.


Банк секторыныѕ ќўрылымы

Структура банковского сектора

01.01.07

01.06.07

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ саны, оныѕ ішінде:

Количество банков второго уровня, в т.ч.:

33

33

- шетелдіѕ ќатысы бар банктер

банки с иностранным участием

14

14

i - жарєылыќ капиталда3 мемлекеттіѕ 100% ќатысы бар – банктер

банки со 100% участием государства в уставном капитале

1

1

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ филиалдарыныѕ саны

Количество филиалов банков второго уровня

324

343

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ есеп айырысу-касса бґлімдерініѕ саны Количество расчетно-кассовых отделов банков второго уровня

1 489

1 749

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ шетелдердегі ґкілдіктерініѕ саны

Количество представительств банков второго уровня за рубежом

22

22

Ќазаќстан Республикасындаєы резидент емес банктер ґкілдіктерініѕ саны Количество представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан

23

23

Жеке тўлєалардыѕ салымдарына (депозиттеріне) міндетті ўжымдыќ кепілдік беру (саќтандыру) жїйесіндегі ќатысушы банктердіѕ саны

Количество банков-участников системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц

32

32

Кастодиан ќызметін жїзеге асыруєа лицензиясы бар банктер саны

Количество банков, имеющих лицензию на осуществление кастодиальной деятельности

9

10


Капитал. Екінші деѕгейдегі банктердіѕ жиынтыќты меншікті капиталыныѕ есеп айырысу мґлшері аєымдаєы жылдыѕ басынан бастап 216,4 млрд. теѕгеге (18,5%-єа) ўлєайды жјне 2007 жылєы 1 маусымдаєы жаєдай бойынша 1 385,0 млрд. теѕге болды. Бўл ретте, бірінші деѕгейдегі капитал 26,6%-єа 1 034,0 млрд. теѕгеге дейін ўлєайды, ал екінші деѕгейдегі капитал 1,5%-єа немесе 391,0 млрд. теѕгеге дейін ўлєайды.

Капитал. Размер совокупного расчетного собственного капиталаii банков второго уровняс начала текущего года увеличился на 216,4 млрд. тенге (18,5%) и составил по состоянию на 1 июня 2007 года 1 385,0 млрд. тенге. При этом, капитал первого уровня увеличился на 26,6% до 1 034,0 млрд. тенге, капитал второго уровня увеличился на 1,5% или до 391,0 млрд. тенге.
01.01.07

01.06.07

Ґсімі %-бен

Прирост, в %

1-ші деѕгейдегі капитал

Капитал 1-го уровня

816,5

1 034,0

26,6

Жарєылыќ капитал

Уставный капитал

593,6

713,9

20,3

Ќосымша капитал

Дополнительный капитал

4,0

3,9

-2,5

Ґткен жылдардыѕ бґлінбеген таза кірісі

Нераспределенный чистый доход прошлых лет

131,6

205,1

55,9

2-ші деѕгейдегі капитал

Капитал 2-го уровня

385,4

391,0

1,5

Бґлінбеген таза кіріс

Нераспределенный чистый доход

101,3

92,8

-8,4

Реттелген борыш

Субординированный долг

368,0

385,6

4,8

3-ші деѕгейдегі ќапитал

Капитал 3-го уровня

1,5

1,4

-6,7

Барлыќ меншікті капитал

Всего собственный капитал

1 168,6

1 385,0

18,52007 жылєы 1 маусымдаєы жаєдай бойынша банк секторы меншікті капиталыныѕ тепе-теѕдік кґрсеткіштері негізінен ґзгерген жоќ жјне k1 - 0,10 (0,06 нормативі кезінде) (ќатысушысы банк холдингі болып табылатын банк їшін нормативі – 0,05), k2 - 0,14 (0,12 нормативі кезінде) болды, (ќатысушысы банк холдингі болып табылатын банк їшін нормативі – 0,10).
Показатели адекватности собственного капитала банковского сектора по состоянию на 1 июня 2007 года не изменились и составили k1 – 0,10 (при нормативе - 0,06) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив - 0,05), k2 – 0,14 (при нормативе - 0,12) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив - 0,10).


Меншікті капитал тепе-теѕдігініѕ кґрсеткіштері

Показатели адекватности собственного капитала

01.01.07

01.06.07

Бірінші деѕгейдегі меншікті капиталдыѕ жиынтыќ активтерге ќатынасы (k1)

Отношение собственного капитала первого уровня

к совокупным активам (k1)

0,09

0,10

Тјуекел дјрежесі бойынша салмаќталєан баланстан тыс міндеттемелерге жјне активтерге меншікті капиталдыѕ ќатынасы (k2)

Отношение собственного капитала к активам и внебалансовым обязательствам, взвешенным по степени риска (k2)

0,15

0,14

Меншікті капиталдыѕ несие портфеліне ќатынасы

Отношение собственного капитала к ссудному портфелю

0,20

0,18

Меншікті капиталдыѕ ќўрылєан провизияларєа ќатынасы

Отношение собственного капитала к сформированным провизиям

3,91

3,88

Меншікті капиталдыѕ кїмјнді кредиттерге ќатынасы

Отношение собственного капитала к сомнительным кредитам

0,43

0,35

Меншікті капиталдыѕ їмітсіз кредиттерге ќатынасы

Отношение собственного капитала к безнадежным кредитам

12,43

14,88


Активтер. Аєымдаєы жылдыѕ басынан бастап банктердіѕ жиынтыќ активтерініѕ мґлшері 1 228,3 млрд. теѕгеге (13,8%-єа) ґсті жјне есепті кїнге 10 100,3 млрд. теѕге болды.

Активы. С начала текущего года размер совокупных активов банков увеличился на
1 228,3 млрд. тенге (13,8%) и составил на отчетную дату 10 100,3 млрд. тенге.


Банк секторыныѕ жиынтыќ активтерініѕ динамикасы жјне ќўрылымы

Динамика и структура совокупных активов банковского сектора

01.01.07

01.06.07

Ґсімі %-бен Прирост, (в %)

млрд. тенге

жиынтыєына

% -бен

в % к итогу

млрд. тенге

жиынтыєына

% -бен

в % к итогу
Ќолма-ќол аќша

Деньги

145,2

1,6

168,1

1,7

15,8

Корреспонденттік шоттар Корреспондентские счета

835,5

9,4

728,3

7,2

-12,8

Баєалы ќаєаздар

Ценные бумаги

1 231,2

13,9

1 020,6

10,1

-17,1

Басќа банктерге орналастырылєан салымдар

Вклады, размещенные в других банках

393,1

4,4

246,3

2,4

-37,3

Банкаралыќ заемдар

Межбанковские займы

408,8

4,6

251,7

2,5

-38,4

Клиенттерге берілген заемдар

Займы клиентам

5 583,0

63,0

7 270,0

72,0

30,2

Капиталєа инвестиция

жјне реттелген борыштар

Инвестиции в капитал и субординированный долг

97,1

1,1

142,5

1,4

46,8

Негізгі ќўрал – жабдыќтар жјне материалдыќ емес активтер

Основные средства и нематериальные активы

93,0

1,0

110,4

1,1

18,7

Басќа активтер

Прочие активы

85,1

1,0

162,4

1,6

90,8

Активтердіѕ барлыєы

Всего активы

8 872,0

100

10 100,3

100,0

13,8
  1   2   3   4

Похожие рефераты:

Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года
Алматы ќаласында 31 банк, банктердіѕ 33 филиалы жјне 323 есеп айырысу-касса бґлімі орналасќан
Теоретические основы формирования банковского маркетинга
Современное состояние маркетинговой деятельности банковского сектора республики
Основы формирования маркетинга банковских услуг
Современное состояние маркетинговой деятельности банковского сектора республики
«Регулирование финансового сектора. Текущее состояние проблемы, мировые...
Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан объявляет об осуществлении государственных закупок
Закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года n 258 "Казахстанская...
Казахстанская правда от 5 июня 2007 года n 84 (25329) Ведомости Парламента рк 2007 год, n 11(2492) май, ст. 72
Решение именем республики казахстан
Договора банковского займа №8716/40/00/2007 от 09. 08. 2007 года и Договора о залоге №9296/50/00/2007 от 09. 08. 2007 года, снятии...
Итоги государственных закупок услуг по проведению исследований на...
Организатор: Департамент внутреннего администрирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
I. Состояние и проблемы Относительные показатели по ставкам кредитования
Содружества независимых государств. Продолжающееся становление банковского сектора республики позволяет, как наращивать объемы кредитования...
Капитализация банковского сектора Республики Казахстан: состояние и пути повышения
«15» января 2010 г в 14. 00 на заседания диссертационного совета д 14. 02. 01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора...
I. Общая характеристика банковского менеджмента
Iii. Состояние банковского менеджмента в банках второго уровня Республики Казахстан

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза