Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби


Скачать 138.21 Kb.
НазваниеСписок книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Дата публикации07.07.2013
Размер138.21 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Биология > Документы


әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер

СПИСОК КНИГ, поступивших в библиотеку КазНУ им. аль-Фараби
биология ғылымдары – биологические науки

(28.05.2009 – 30.09.2009) 1. 577.1(02)

А32

Айташева, З.Ғ. Өсімдіктердің сигналды трансдукциясы= Сигнальная трансдукция растений: оқулық / Зәуре Ғайнетдінқызы Айташева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2009.- 330, [3] б.

ISBN 9965-30-810-1: 3417т.51т., 500 дана.

 1. Молекулалы биология.

- - Биология - Молекулалы биология - Өсімдік - Оқулық. 40 экз.


 1. 57(075)

А 88

Асқарова, З.Ж. Биология: (адам және оның өмір сүруі, денсаулығы): жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арн. оқулық / Зағипа Жөкебайқызы Асқарова.- Алматы: Мектеп, 2004.- 222, [2] б.

ISBN 9965-33-196-0: 500т.00т., 100000 дана.

 1. Биология.

- - Биология - Оқулық - 8-сынып. 1 экз.


 1. 63:551.5(02)

Б20

Байшоланов, С.С. Агрометеорология: оқу құралы / Сәкен Советұлы Байшоланов; әл-Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы: Camelot International, 2008.- 111, [1] б.

ISBN 9965-791-95-3: 120т.00т.

 1. Агрометеорология.

- - Агрометеорология - Оқу құралы - Сый Байшоланов С. С. 21 экз.


 1. 591.9(574)

К21

Каспий теңізінің Қазақстандық жағалауы мен айдынындағы жануарлар дүниесі: моногр. / М. Д. Диаров және т. б.; ҚР білім және ғылым м-гі, Атырау мұнай және газ ин-ты аймақтық экологиялық проблемалар ғылыми орталығы.- Ғылыми бас.- Алматы: Атамұра, 2009.- 423, [1] б.: суретті.

Кітап қаз., орыс және ағылшын тілдерінде.

ISBN 9965-852-55-3: 5000т.00т., 500 дана.

 1. Фауна - Қазақстан Республикасы.

I.Диаров, М. Д., авт.

- - Қазақстан - Каспий теңізі - Фауна - Сый Ерғалиев, Т. Ж. 3 экз.


 1. 57(075)

Қ45

Қасымбаева, Т. Жалпы биология: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-матем. бағытындағы 10-сыныбына арн. оқулық / Тілеужан Қасымбаева, Көпжасар Мұхамбетжанов.- Алматы: Мектеп, 2006.- 271, [1] б.- (Жаратылыстану-матем. бағыты).

ISBN 9965-33-551-6: 450т.00т., 6000 дана.

 1. Биология.

- - Биология - 10-сынып - Оқулық. 1 экз.


 1. 615:796(02)

С52

Смаил, Н.Н. Дене жаттығуларының биомеханикасы: дене шынықтыру және спорт мамандықтарына арн. оқу құралы / Нүсіп Наутайұлы Смаил, Күлдархан Нұрсапақызы Алдибекова.- Алматы: "ROND A&" бас., 2008.- 176 б.

ISBN 9965-459-86-X: 1040т.00т., 1000 дана.

 1. Биомеханика.

- - Дене шынықтыру - Медицина - Биомеханика - Оқу құралы. 100 экз.


 1. 581.14(02)

У-17

Уәлиханова, Г.Ж. Өсімдік биотехнологиясы: оқулық / Гүлжәнәт Жансұлтанқызы Уәлиханова.- 2-ші толықт. бас.- Алматы: Дәуір, 2009.- 335, [1] б.- (Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).

ISBN 978-601-217-076-4: 989т.00т., 2000 дана.

1. Өсімдіктер биотехнологиясы.

- - Биотехнология - Өсімдік - Оқулық. 300 экз.
* * *

 1. 57(076.5)

А369

Айташева, З.Г. Руководство для биологов: подготовка научных публикаций и грантовых предложений (Ph.D. Докторантура) / Зауре Гайнетдиновна Айташева; КазНУ им. аль-Фараби.- Изд. 2-е, доп.- Алматы: Асыл кітап, 2009.- 59, [1] с.

100т.00т., 500 экз.

 1. Биологические науки. 2. Докторантура - Республика Казахстан.

- - Биология - Докторантура - Казахстан - Руководство - Ph.D.- Дар - Грант. 10 экз.


 1. 551.481.1(574)

А450

Алакольский государственный природный заповедник: тр. / М-во сел. хоз-ва РК, Ком. лесного и охотн. хоз-ва, Алакол. гос. природ. заповедник; [сост. Н. Н. Березовиков].- Алматы: Мектеп, 2004.

ISBN 9965-33-067-0: 200т.00т., 500 экз.

Т. 1. - 386, [2] с.: ил.

 1. Озера-Республика Казахстан.

- - Озеро - Алаколь - Казахстан - Заповедник - Дар биол. фак. 1 экз.


 1. 502.7(02)

А954

Ахметжанова, З.Х. Экологическая экспертиза: учеб. пособие / Зияда Хакимовна Ахметжанова.- Алматы: КазНПУ, 2009.- 63, [1]с.

ISBN 978-601-232-065-7: 100т.00т., 100 экз.

 1. Охрана окружающей среды-Республика Казахстан.

- - Охрана окружающей среды - Экспертиза - Экология - Учебное пособие - Дар. 11 экз.


 1. 57(03)

Б633

Биологический тематический словарь: [учеб. пособие для сред. проф. образования] / под. ред. Н. В. Чебышева.- М.: Академия, 2006.- 328, [8] с.- (Сред. проф. образование).

ISBN 5-7695-2976-8: 3450т.00т., 2000 экз.

 1. Биология.

I. Чебышев, Н. В., ред.

- - Биология - Словарь - Учебное пособие. 3 экз.


 1. 57(075)

Б634

Биология: учеб. для студентов сред. проф. учеб. заведений / [Н. В. Чебышев, Г. Г. Гринева, Г. С. Гузикова и др.]; под ред. Н. В. Чебышева.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2009.- 414, [2] с.- (Сред. проф. образование).

ISBN 978-5-7695-6364-5: 2025т.00т., 2000 экз.

 1. Биология.

- - Биология - Учебник. 30 экз.


 1. 576

Б637

Биотехнология зерновых культур/ [И. Р. Рахимбаев и др.]; АН РК, Гл. ботан. сад, КазГУ им. аль-Фараби.- Алма-Ата: Гылым, 1992.- 238, [2] с.

ISBN 5-628-00846-X: 100т.00т., 800 экз.

 1. Биотехнология растений. 2. Зерновые культуры.

- - Биотехнология - Зерновые культуры - Дар. 6 экз.


 1. 611(084)

Б869

Боянович, Ю.В. Атлас анатомии человека/ Юрий Владимирович Боянович, Николай Павлович Балакирев.- Изд. 2-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 734, [2] с.: ил.- (Медицина для вас).

ISBN 5-699-15750-6: 1070т.00т., 5000 экз.

 1. Анатомия человека.

- - Анатомия человека - Атлас. 1 экз.


 1. 577.4(02)

В157

Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова). Экология: учеб. / Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова).- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К, 2009.- 359, [1] с.

ISBN 978-5-394-00341-7: 1800т.00т., 2000 экз.

 1. Экология.

- - Учебник - Экология. 10 экз.


 1. 576.3(02)

В317

Верещагина, В.А. Основы общей цитологии [Текст]: учеб. пособие / Валентина Александровна Верещагина.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2009.- 171, [5] с.- (Высш. проф. образование).

ISBN 978-5-7695-5856-6: 2100т.00т., 2500 экз.

 1. Цитология.

- - Цитология - Учебное пособие. 25 экз.


 1. 665.52(02)

Д138

Давыдова, С.Л. Ресурсные и экологические особенности нефтегазового производства: учеб. пособие / Светлана Леонидовна Давыдова, Виктор Иванович Тагасов.- М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2007.- 170, [2] с.

ISBN 978-5-209-02562-7: 725т.00т., 500 экз.

 1. Нефтепродукты. 2. Охрана окружающей среды.

- - Нефтепродукт - Нефть - Охрана окружающей среды - Учебное пособие. 1 экз.


 1. 58(02)

Е504

Еленевский, А.Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных растений: учеб. для высш. пед. учеб. заведений / Андрей Георгиевич Еленевский, Марина Петровна Соловьева, Вадим Николаевич Тихомиров.- 2-е изд., испр.- М.: Академия, 2001.- 428, [4] с.- (Высш. образование).

ISBN 5-7695-0817-5: 1200т.00т., 30000 экз.

 1. Ботаника.

- - Ботаника - Систематика растений - Учебник. 1 экз.


 1. 576

Ж260

Жамбакин, К.Ж. Гаплоидная биотехнология растений/ Кабыл Жапарович Жамбакин.- Алматы: Интерлигал, 2004.- 184, [2] с.

ISBN 9965-537-57-7: 150т.00т., 500 экз.

 1. Биотехнология растений.

- - Биотехнология - Растение - Клетка - Гаплоидная биотехнология –

Дар Жамбакина, К. Ж. 7 экз.


 1. 632.9

К217

Карбозова, Б. Е. Биологическая обоснование защитных мероприятий по защите посевов сои на юго-востоке Казахстана от главнейших вредителей/ Б. Е Карбозова; М-во образования и науки РК, Тараз. гос. ун-т им. М. Х. Дулати.- Тараз: Тараз ун-ті, 2009.- 96, [1] с.

ISBN 9965-37-000-1: 100т.00т., 500 экз.

 1. Способы борьбы с вредителями: опрыскивание и прочее.

- - Борьба с вредителями - Защита растений - Дар Тараз. ун-та. 1 экз.


 1. 575(02)

К470

Клаг, Уильям Р. Основы генетики: [базовый курс лекций] / Уильям Р. Клаг, Майкл Р. Каммингс; пер. с англ. А. А. Лушниковой, С. М. Мусаткина.- 4-е изд.- М.: Техносфера, 2009.- 894, [2] с.: ил.- (Мир биологии и медицины).

ISBN 978-5-94836-206-9: 4596т.00т., 3000 экз.

 1. Генетика.

- - Генетика - Базовый курс - Лекция. 30 экз.


 1. 612

К532

Книга о здоровье: сб. / под ред. Ю. П. Лисицына.- М.: Медицина, 1988.- 509, [3] с.: ил.

ISBN 5-225-00283-8: 100т.00т., 100000 экз.

 1. Медицина.

- - Медицина - Здоровье - Дар Будлянской, Л. 1 экз.


 1. 577.4(02)

К680

Коробкин, В.И. Экология в вопросах и ответах: учеб. пособие / Владимир Иванович Коробкин, Леонид Васильевич Передельский.- Изд. 4-е, доп. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 378, [6] с.- (Высш. образование).

ISBN 978-5-222-14738-2: 1390т.00т., 3000 экз.

 1. Экология.

- - Экология - Учебное пособие. 25 экз.


 1. 577.4(02)

М122

Маврищев, В.В. Основы экологии: учеб. / Виктор Викторович Маврищев.- 3-е изд., испр. и доп.- Минск: Вышэйш. шк., 2007.- 447, [1] с.- (Студентам высш. учеб. заведений.).

ISBN 978-985-06-1413-1: 2250т.00т., 3000 экз.

 1. Экология.

- - Экология - Учебник. 10 экз.


 1. 613.2(075)

М282

Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: учеб. / Людмила Викторовна Мармузова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Академия, 2008.- 157, [3] с.- (Начальное проф. образование).

ISBN 978-5-7695-4239-8: 1140т.00т., 3000 экз.

 1. Гигиена питания. Пищевой режим.

- - Гигиена питания - Санитария - Пищевые производства - Учебник. 1 экз.


 1. 576.8(02)

М422

Медицинская микробиология: [учеб. пособие для мед. вузов] / гл. ред. В. И. Покровский, О. К. Поздеев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 1998.- 1183, [1] с.: ил.- (Учеб. лит. для студентов мед. вузов и врачей).

ISBN 5-88816-048-2: 2600т.00т., 8000 экз.

 1. Микробиология. 2. Медицинская микробиология.

- - Микробиология - Медицинская микробиология - Учебное пособие. 1 экз.

 1. 577.15

М830

Мосс, Д. В. Энзимология и медицина/ Д. В. Мосс, П. Дж. Баттерворт; пер. с англ. Л. П. Коржовой.- М.: Медицина, 1978.- 287, [1] с.

70т.00т., 5000 экз.

 1. Энзимология.

- - Энзимология - Медицина - Дар Никитиной, Е. Т. 1 экз.


 1. 577.1(02)

Н 632

Николаев, А.Я. Биологическая химия: [учеб. для мед. спец. вузов] / Александр Яковлевич Николаев.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Мед. информ. агентство, 2004.- 565, [3] с.

ISBN 5-89481-219-4: 2850т.00т., 5000 экз.

 1. Биохимия.

- - Биохимия - Биологическая химия - Учебное пособие. 1 экз.


 1. 577.1

Н766

Новые методы практической биохимии/ АН СССР, Ин-т биохимии им. А. Н. Баха; [отв. ред. В. Л. Кретович, К. Ф. Шольц].- М.: Наука, 1988.- 261, [3] с.

50т.00т., 3850 экз.

 1. Биохимия.

- - Биохимия - Метод - Дар Никитиной, Е. Т. 1 экз.


 1. 577.4(02)

П270

Передельский, Л.В. Экология: учеб. / Леонид Васильевич Передельский, Владимир Иванович Коробкин, Олег Евгеньевич Приходченко.- М.: ТК Велби, 2009.- 507, [3] с.

ISBN 978-5-392-00103-3: 490т.00т., 4000 экз.

 1. Экология.

- - Экология - Учебник. 25 экз.


 1. 57(02)

П 316

Пехов, А.П. Биология с основами экологии: учеб. для студентов вузов / Александр Петрович Пехов.- Изд. 7-е, испр.- СПб.: Лань, 2007.- 687, [1] с.- (Учеб. для вузов. Спец. лит.).

ISBN 978-5-8114-0219-9: 4100т.00т., 3000 экз.

 1. Биологические науки. 2. Биоэкология.

- - Биология - Экология - Учебник. 10 экз.


 1. 59(02)

П588

Популярная энциклопедия животных/ сост. Ю. И. Смирнов.- СПб.: МиМ-Экспресс, 1997.- 342, [10] с.- (Хочу все знать).

ISBN 5-7562-0089-4: 1600т.00т., 25000 экз.

 1. Животные.

- - Животные - Энциклопедия. 1 экз.


 1. 576.8(075)

П798

Прозоркина, Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие / Наталья Викторовна Прозоркина, Людмила Абрамовна Рубашкина.- Изд. 3-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 378, [6] с.- (Сред. проф. образование).

ISBN 978-5-222-12672-1: 920т.00т., 3000 экз.

 1. Микробиология.

- - Микробиология - Вирусология - Иммунология - Учебное пособие. 1 экз.


 1. 615

Р271

Рахимов, К. Д. Фармакологическое изучение природных соединений Казахстана/ К. Д. Рахимов.- Алматы: Атамұра, 1999.- 270, [2] с.

ISBN 9965-501-38-6: 500т.00т., 1000 экз.

 1. Фармакология.

- - Фармакология - Природные соединения - Казахстан. 1 экз.


 1. 575

Р495

Ридли, М. Геном: автобиография вида в 23 главах / Мэтт Ридли; пер. с англ. О. Н. Ревы.- Науч.-попул. изд.- М.: ЭКСМО, 2009.- 426, [6] с.- (Открытия, которые потрясли мир).

ISBN 978-5-699-34865-7: 860т.00т., 3000 экз.

 1. Генетика.

- - Генетика - Хромосом. 30 экз.


 1. 612(02)

Р851

Руководство к практическим занятиям по физиологии человека: учеб. пособие / [А. С. Солодков и др.]; под общ. ред. А. С. Солодкова.- М.: Советский спорт, 2006.- 191, [1] с.

ISBN 5-9718-0176-7: 2016т.00т., 3000 экз.

 1. Физиология человека.

I.Солодков, А. С., авт.

- - Физиология человека - Медицина - Учебное пособие. 10 экз.


 1. 611(075)

С 179

Самусев, Р.П. Анатомия человека: [учеб. пособие для студентов сред. мед. учеб. заведений] / Рудольф Павлович Самусев.- Изд. 3-е, перераб. и доп.- М.: ОНИКС 21 век, 2008.- 575, [1] с.

ISBN 978-5-488-01479-4: 1340т.00т., 5000 экз.

 1. Анатомия человека.

- - Анатомия человека - Учебное пособие. 1 экз.


 1. 611(03)

С179

Самусев, Р.П. Атлас анатомии человека / Рудольф Павлович Самусев.- Справ. изд.- М.: ЭКСМО, 2007.- 729, [3] с.

ISBN 978-5-699-23295-6: 2140т.00т., 5000 экз.

 1. Анатомия человека.

- - Анатомия человека - Атлас - Справочник. 1 экз.


 1. 576.3(02)

С179

Самусев, Р.П. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии: [учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений] / Рудольф Павлович Самусев, Алексей Владимирович Смирнов.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ОНИКС 21 век, 2006.- 397, [3] с.: ил.

ISBN 5-488-00514-5: 2850т.00т., 3000 экз.

 1. Цитология. 2. Гистология. 3. Эмбриология.

- - Учебное пособие - Цитология - Гистология - Эмбриология - Атлас. 5 экз.


 1. 612.2

С217

Сафонов, В.А. Человек в воздушном океане/ Виктор Аврамович Сафонов; РАМН, НИИ общ. патологии и патофизиологии.- М.: Нац. обозрение, 2006.- 215, [1] с.: ил.

ISBN 5-902295-25-4: 200т.00т., 500 экз.

 1. Дыхание. Газообмен.

- - Дыхание - Регуляция - Дар. 1 экз.


 1. 615.857.87:636.1

С288

Сеитов, З.С. Кумыс. Шубат/ Зулхарнай Сеитович Сеитов.- Алматы: Дәуір, 2005.- 285, [3] с.

ISBN 9965-749-26-4: 600т.00т., 3000 экз.

 1. Кумыс. Кумысотерапия.

- - Кумыс - Шубат - Кумысотерапия - Лечебные свойства - Биохимия. 20 экз.


 1. 551.482.4

С568

Современное экологическое состояние экосистем Иле-Балкашского бассейна / М. Бурлибаев [и др.]; Регион. экол. центр Центральной Азии (РЭЦЦА).- Алматы: OST-ХХІ век, 2009.- 128 с.: ил.

ISBN 9965-659-79-6: 150т.00т., 200 экз.

 1. Речные бассейны.

- - Экосистема - Бассейн - Иле-Балкашский - Дар Бурлибаева, М. Ж. 2 экз.


 1. 612(02)

С604

Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учеб. / Алексей Сергеевич Солодков, Елена Борисовна Сологуб.- Изд. 3-е, испр. и доп.- М.: Советский спорт, 2008.- 618, [2] с.

ISBN 978-5-9718-0324-9: 5040т.00т., 3000 экз.

 1. Физиология человека.

- - Физиология человека - Медицина - Учебник. 10 экз.


 1. 577.1

С770

Старз, Дж. Молекулы жизни / Дж. Старз; пер. с англ. С. Л. Давыдовой; под ред. К. Б. Яцимирского.- М.: Атомиздат, 1976.- 101, [2] с.

100т.00т., 92500 экз.

 1. Молекулярная биология.

- - Молекула - Биохимия - Молекулярная биология - Дар Никитиной, Е. Т. 1 экз.


 1. 796:61(02)

Т190

Таранова, А.В. Лечебная физическая культура при заболеваниях мочевыделительной системы: учеб. пособие / Антонина Васильевна Таранова, Лариса Николаевна Давлетшина; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2009.- 73, [2] с.

269т.79т., 140 экз.

 1. Физическая культура - Медицина. 2. Спортивная медицина.

- - Лечебная физкультура - Мочевыделительная система - Учебное пособие -

Дар Мансурова, З. А. 41 экз.


 1. 633.88

У936

Ушбав, К.У. Целебные травы/ Кенес Ушбаевич Ушбав, Ирина Измухановна Курамысова, Валентина Федоровна Аксенова.- Алма-Ата: Кайнар, 1976.- 198, [2] с.

60т.00т., 400000 экз.

 1. Лекарственные растения.

- - Лекарственные растения - Фитотерапия - Дар Будлянской, Л. 1 экз.


 1. 581.1(02)

Ф504

Физиология растений: учеб. / [Н. Д. Алехина, Ю. В. Балнокин, В. Ф. Гавриленко и др.]; под ред. И. П. Ермакова.- 2-е изд., испр.- М.: Академия, 2007.- 634, [6] с.- (Высш. проф. образование).

ISBN 978-5-7695-3688-5: 3995т.00т., 3000 экз.

 1. Физиология растений.

  1. Алехина, Н. Д., авт.

- - Учебник - Физиология растений. 15 экз.


 1. 631.4(574)(076.5)

643

Фиторемедиация загрязненных пестицидами почв: метод. рекомендации / А. Нуржанова [и др.].- Алматы: Ин-т биологии, 2008.- 158, [2] с.

ISBN 9965-9272-8-6: 200т.00т., 200 экз.

 1. Почвоведение - Республика Казахстан.

- - Почвоведение - Загрязнение - Пестициды - Фиторемедиация - Методическая рекомендация - Дар Нуржановой, А. А. 7 экз.


 1. 576.3(02)

Ц747

Цитология с основами патологии клетки: учеб. пособие для вузов / под ред. Ю. Г. Васильева.- М.: Зоомедлит, 2007.- 230, [2] с.: ил.- (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов).

ISBN 978-5-91223-001-8: 3350т.00т., 1000 экз.

 1. Цитология.

I.Васильев, Ю. Г., ред.

- - Цитология - Клетка - Учебное пособие. 5 экз.


 1. 576.3

Э450

Элбакидзе, Г. М. Внутритканевое регулирование клеточной массы и тканевый стресс/ Г. М. Элбакидзе, А. Г. Элбакидзе.- М.: Момент, 2007.- 149, [1] с.

ISBN 978-5-9901205-1-8: 150т.00т., 1000 экз.

 1. Клетка биологическая.

- - Клетка - Тканевые структуры - Дар мед. биол. центра. 1 экз.Похожие рефераты:

Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Абирова, Б. И. Феноменология суфизма/ Батима Исахановна Абирова; Казну им аль-Фараби, Фак философии и политологии, Каф культурной...
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби история казахстана 01. 01. 2007
Казахстане (1950-е 1990-е гг. ХХ в.): дис канд ист наук: защищена 15. 06. 07 / Ардак Серикбаевна Абдирайымова; науч рук. Т. О. Омарбеков;...
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Процесс политической модернизации на современном этапе: опыт стран Центральной Азии и Индии: кол монография / под общ ред. К. Байзаковой,...
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Боранбаева, А. Ж. Иран филологиясына кіріспе: лекциялар курсы / Айман Жұбатқанқызы Боранбаева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы: Қазақ...
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Бейсенбаева, А. К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп: оқу құралы / Ажар Кәкімқызы Бейсенбаева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы: Қазақ ун-ті,...
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Жүніс, Қ.Ә. Таяу Шығыстағы жанжалдарды реттеу мәселелері: оқу құралы / Қайрат Әлішерұлы Жүніс; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы: Қазақ...
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Математика, информатика, техника ғылымдары – Информатика, математические, технические науки
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Математика, информатика, техника ғылымдары – Информатика, математические, технические науки
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Математика, информатика, техника ғылымдары – Информатика, математические, технические науки
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Математика, информатика, техника ғылымдары – Информатика, математические, технические науки

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза