Творческие отчеты участников 2 этапа городской олимпиады учителей биологии и химии


НазваниеТворческие отчеты участников 2 этапа городской олимпиады учителей биологии и химии
страница1/6
Дата публикации04.09.2013
Размер0.7 Mb.
ТипОтчет
referatdb.ru > Биология > Отчет
  1   2   3   4   5   6
«ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІ»

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ»
Материалы городской олимпиады профессиональных знаний учителей биологии и химии

(2006-2007 учебный год)


г. Костанай, 2007г.Сборник «Материалы городской олимпиады профессиональных знаний учителей биологии и химии», 2007г., г. Костанай, отдел образования акимата города Костаная

Сборник «Материалы городской олимпиады профессиональных знаний учителей биологии и химии» представляет собой систематизированный материал городской олимпиады учителей биологии и химии. В данном сборнике представлены теоретические задания и тезисы докладов творческого отчета инновационной деятельности педагогов.© городской методический кабинет


СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1


Положение о городской олимпиаде профессиональных знаний учителей биологии и химии……………………………………….………………………


4

2

Задания 1 этапа олимпиады…………………………………………………….

73
^

Творческие отчеты участников 2 этапа городской олимпиады учителей биологии и химии.

Организация учебно-воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного подхода к обучению……………………………………….17

4

Использование технологии уровневой дифференциации при обучении химии…………………………………………………………………………….20

5

Работа с терминами на уроках биологии………………………………………

22

6

Методика обучения решению задач по химии……………………………….

24

7Формирование здорового образа жизни средствами содержания учебного материала курса биологии «Человек и его здоровье»

(8 класс)…………………………………………………………….……………26

8

Оптимизация биологического образования как ведущий фактор повышения мотивации к биологии…………………………………………….28
Биология мен химия мұғалiмдерiнiң қалалық олипиадасы туралы

ЕРЕЖЕСI
^ 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

Кәсiби бiлiмдердiң қалалық олимпиадасы жалпы бiлiм беретiн қала мектептерiнiң биология мен химия мұғалiмдерi үшiн өткiзiлгелi отыр.

2. ОЛИМПИАДАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МIНДЕТТЕРI:

Мақсаты: кәсiби даму мен өзiн-өзi жетiлдiруде мұғалiмдердiң қажеттiлiктерiн өзектендiру.Мiндеттерi:

-белсендi және дарынды мұғалiмдердi анықтау және көтермелеу;

-бiлiм беру саласына сәйкес, кәсiби бiлiктiлiк деңгейлерiн арттыруға мұғалiмдердiң ынталарын қалыпттастыру;

-өзiндiк көзқарастар мен оң жақты педагогикалық тәжiрибенi анықтау және тарату;

- қарым-қатынасты белсендiру, мұғалiмдер арасында тәжiрибе мен бiлiмдердi алмастыру;

-жалпы бiлiм деңгейiн анықтау, талантты мұғалiмдердi анықтау;

^ 3.ҚАЛАЛЫҚ ОЛИМПИАДА ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

Қалалық олимпиадаға жалпы бiлiм беретiн қала мектептерiнiң, 6 жылдан 17 жылға дейiн жұмыс өтiлi бар, өздерi беретiн пәндерi бойынша жоғары кәсiби бiлiм деңгейлерi бар, тек қана талантты жұмыс iстей бiлетiн емес, сол секiлдi сол кәсiби деңгейiмен бөлiсе бiлетiн биология мен химия мұғалiмдерi қатысады.

^ 4. ОЛИМПИАДАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКIЗУ

Олимпиада 2кезеңде өткiзiледi

1 кезең. 15.02.07 ж. – пән бойынша олимпиадалық тапсырмаларды шешу.

Бiрiншi кезеңнiң қорытындысы бойынша, екiншi кезеңге қатысу үшiн ең көп ұпай жинаған жеңiмпаздар анықталады.

2 кезең. 23.02.07 ж. – электрондық презентацияның сүйемелдеуiмен, мұғалiмнiң инновациялық қызметiнiң шығармашылық жобасын қорғау.

^ 5.ҚАЛАЛЫҚ ОЛИМПИАДАНЫҢ ЖҰМЫС IСТЕУШI ОРГАНДАРЫ

5.1. ББ бұйрығы негiзiнде, биология мен химия мұғалiмдерiнiң қалалық олимпиадасын дайындау және өткiзу бойынша ұйымдастырушылық жұмыстарды үйлестiру және жүзеге асыру үшiн, қалалық ұйымдастырушылық комитет құрылады.

5.2 Биология мен химия мұғалiмдерiнiң қалалық ұйымдастырушылық комитетi:

-олимпиаданы өткiзудiң жалпы тәртiбiн анықтайды;

-олимпиада қорытындыларын анықтайды және жинақтайды;

- қалалық сайт, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, олимпиада қорытындыларын ақпараттық жабдықтайды .

^ 6. ОЛИМПИАДАЛЫҚ МАТЕРИАЛДЫҢ МАЗМҰНЫ

1 кезеңнiң олимпиадалық тапсырмалары мұғалiмдердiң өздерi сабақ беретiн пәндерi бойынша бiлiмдерiн тест түрiнде тексерудi, сол секiлдi биология мен химия бойынша шығармашылық тапсырмаларды енгiзудi болжайды.

^ 7.ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУДI Ң БАҒАЛАУ ШАРТЫ

-мұғалiм қызметi мақсатының дәйектемесi;

-мұғалiм қызметi жүйесiнiң тұжырымдамалық негiзi;

-жұмыстың құнды бағыттары және қағидалары;

-оқу үдерiсiн басқару жөнiндегi мұғалiмнiң қызметi;

-оқушылардың бiлiмдiлiк қызметiнiң тәсiлдерi;

- нәтижелiлiктi бақылау және бағалау;

-шешендiк өнер;

-шығармашылық есеп беру материалдарын әсерлi ресiмдеу;

8. қОРЫТЫНДы ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ОЛИМПИАДА^ ҚАТЫСУШЫЛАРЫН МАРАПАТТАУ

Жеңiмпаздар Қостанай қаласы әкiмдiгiнiң ББ мадақтамаларымен марапатталады.

9.ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ КОМИТЕТКЕ ҚҰЖАТТАРДЫ ТАПСЫРУ ТӘРТIБI

Қатысушыларды тiркеу үшiн, мына нысан бойынша қатысу сұранымдары жеткiзiледi:

Қатысушының Т.А.Ә.

мектеп

пән


Сұранымдар олимпиаданың ұйымдастырушылық комитетi: Қостанай қаласы әкiмдiгiнiң ББ №4 кабинетiне 2007 жылдың 07 ақпанына дейiн жiберiлсiн 54-18-98.

ПОЛОЖЕНИЕ

о городской олимпиаде учителей биологии и химии

^ 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Городская олимпиада профессиональных знаний проводится для учителей биологии и химии общеобразовательных школ города.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ:

Цель: актуализация потребности педагогов в профессиональном развитии и самосовершенствовании.

Задачи:

-выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов;

-формирование мотивации учителей к повышению уровня профессиональной компетентности в соответствующей образовательной области;

-выявление и распространение оригинальных идей и положительного педагогического опыта;

-активизация общения, обмена опытом и знаниями среди педагогов

-определение общего уровня знаний, выявление талантливых учителей.

^ 2.УЧАСТНИКИ ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

В городской олимпиаде принимают участие учителя биологии и химии общеобразовательных школ города, стаж работы которых от 6 до 17 лет, имеющих высокий уровень профессиональных знаний по преподаваемому предмету, умеющих не только талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом.

^ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

Олимпиада проводится в 2 этапа.

1 этап. Решение олимпиадных задач по предмету. 15.02.07 г.

По итогам 1 этапа определяются победители, набравшие максимальное количество баллов для участия во втором этапе.

2 этап. Защита творческого проекта инновационной деятельности педагога. (сопровождаемая электронной презентацией) 23.02.07г.

^ 4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

4.1Для координации и осуществления организационной работы по подготовке и проведению городской олимпиады учителей биологии и химии на основании приказа ОО создается городской оргкомитет.

4.2 Городской оргкомитет олимпиады учителей биологии и химии:

-определяет общий порядок проведения олимпиады;

-анализирует и обобщает итоги олимпиады;

-обеспечивает информационное освещение итогов олимпиады через средства массовой информации, городской сайт.

^ 4. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДНОГО МАТЕРИАЛА:

Олимпиадные задания 1 этапа предполагают проверку знаний педагогов по образовательной области преподаваемого предмета в форме теста, а также включают творческие задачи по биологии и химии.

^ 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ОТЧЕТА:

-обоснованность цели деятельности педагога;

-концептуальная основа системы деятельности педагога;

-ценностные ориентации и принципы работы;

-деятельность учителя по управлению учебным процессом;

-способы учебной деятельности учащихся;

-диагностика и оценка результативности;

-ораторское мастерство;

-эстетическое оформление материалов творческого отчета.

^ 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

Победители награждаются грамотами ОО акимата г. Костаная.

6. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ

Для регистрации участников представляются заявки на участие по форме:

Ф.И.О. участника

школа

предмет

Заявки направляются в оргкомитет олимпиады: ОО акимата г. Костаная, каб. № 4 до 07.02.07 г. от учителей биологии и химии школ города.

(т.54-18-98)

Задания по биологии первого этапа олимпиады учителей биологии и химии

Автор: Кириченко И.Г. учитель СШ №1.

1) Ксилема у подавляющего большинства голосеменных представлены:

а) трахеидами; в) лубяными волокнами;

б) ситовидными трубкам; г) склереидами.

2) Механизм передвижения воды и минеральных веществ от корня к стеблю:

а) диффузия; в) корневое давление;

б) активный транспорт; г) осмос.

3) При низком тургорном давлении в замыкающих клетках устьица:

а) открыты; в) разрушаются;

б) закрыты; г) остаются без изменений.

4) Антиподы в зародышевом мешке цветковых растений представляют собой:

а) 3 гаплоидных ядра, лежащих на полюсе мешка со стороны пыльцевхода;

б) 3 гаплоидных ядра, лежащих на полюсе мешка, противоположном

пыльцевходу;

в) 2 слившихся гаплоидных ядра, находящихся в центре мешка;

г) клетки, располагающиеся между двумя клетками- спутницами.

5) Формула цветка Ч(5)Л(5)Т5П1 свойственна растениям семейства:

а) крестоцветные; в) лилейные;

б) бобовые; г) пасленовые.

6) Зародышевой оболочкой у высших позвоночных животных, образующей полость,

заполненную жидкостью, является:

а) хорион; в) аллантоис;

б) амнион; г) пластрон;

7) Укажите правильную последовательность стадий цикла развития бычьего цепня:

а) яйцо-желудок человека - личинка- кишечник- кровь - мышцы-финна-желудок

животного - взрослый цепень;

б) яйцо- желудок животного - личинка- кишечник- кровь - мышцы- финна- желудок

человека - кишечник-взрослый цепень;

в) финна- желудок животного - личинка- кишечник- кровь- яйцо- желудок человека-

кишечник- взрослый цепень;

г) яйцо- желудок человека- кишечник- взрослый цепень.

8) Первая пара челюстей у речного рака называется:

а) антенны; в) мандибулы;

б) максиллы; г) антеннулы.

9) Позвоночник образуется из:

а) эктодермы; в) мезодермы;

б) энтодермы; г) дермы.

10) Симбионтные организмы в пищеварительной системе парнокопытных находятся:

а) в ротовой полости; в) в прямой кишке;

б) в желудке; г) в печени.

11) Центр слюноотделения находится в мозге:

а) продолговатом; в) промежуточном;

б) среднем; г) переднем.

12) Гормоны, синтезируемые поджелудочной железой, - это:

а) глюкагон и тестостерон; в) адреналин и норадреналин;

б) инсулин и глюкагон; г) инсулин и тироксин.

13) Двустворчатый или митральный клапан располагается между:

а) левым предсердием и левым желудочком;

б) правым предсердием и правым желудочком;

в) правым желудочком и аортой;

г) правым желудочком и легочными венами.

14) Биологически активные вещества, какого отдела мозга способствуют выработке

гормонов в гипофизе?

а) таламус; в) переднего мозга;

б) гипоталамуса; г) среднего мозга.

15) Отделы головного мозга, в которых белое вещество находится снаружи, а серое

внутри – это:

а) продолговатый мозг и мост;

б) мозжечок и передний мозг;

в) мозжечок и промежуточный мозг;

г) мозжечок и мост.

16) Транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану клетки с затратами энергии

осуществляется путем:

а) диффузии; в) осмоса;

б) К-Na – насоса; г) облегченной диффузии.

17) При трансляции внутри рибосомы одновременно находится участок и-РНК, равный:

а) 1 нуклеотиду; в) 1 триплету;

б) 2 нуклеотидам; г) 2 триплетам.

18) Каково биологическое значение кроссинговера?

а) обеспечение эффективной рекомбинации материала хромосом в гаметах;

б) компактизация хроматина;

в) обеспечение равномерного распределения хроматина между дочерними клетками;

г) обеспечение равномерного распределения хроматина между дочерними клетками,

компактизация хроматина.

19) В процессе эволюции у животных зародышевые листки развивались в следующей

последовательности:

а) эктодерма, мезодерма, энтодерма;

б) эктодерма, энтодерма, мезодерма;

в) мезодерма, эктодерма, энтодерма;

г) энтодерма, мезодерма, эктодерма.

20) Определите вероятность рождения темноволосых детей, если оба родителя

гетерозиготны по аллелю «темные волосы»:

а) 50%; б) 75%; в) 80%; г) 90%.
  1   2   3   4   5   6

Похожие рефераты:

Список участников третьего этапа республиканской олимпиады по химии

Интернет-олимпиады по биологии
Интернет-олимпиады по биологии: методическое пособие для учащихся и учителей / С. В. Филатова. – Свислочь: ООО “Блокнот”, 2012. –...
Об итогах II (городского) этапа республиканской олимпиады по общеобразовательным...
В соответствии с приказом гу «Рудненский городской отдел образования» от 19. 12. 2012 г. №709 «О проведении городского этапа республиканской...
«Разноуровневое обучение на уроках химии и биологии»
Бартошевич М. Б. Материалы для работы мо учителей химии и биологии по теме «Разноуровневое обучение на уроках химии и биологии»
Программа олимпиады 18 декабря 2012 г. 11. 00 11. 10 Регистрация...
Цель Олимпиады – привлечь внимание школьников к профессии «психолог», распространение и углубление психологических знаний среди учащихся...
Протокол второго этапа республиканской олимпиады по химии

Победители II этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
Количество участников II этапа республиканской олимпиады по учебным предметам 24
Поздравляем победителей I этапа Республиканской олимпиады учащихся...
Поздравляем победителей I этапа Республиканской олимпиады учащихся и участников I
Поздравляем победителей I этапа Республиканской олимпиады учащихся...
Поздравляем победителей I этапа Республиканской олимпиады учащихся и участников I
Поздравляем победителей I этапа Республиканской олимпиады учащихся...
Поздравляем победителей I этапа Республиканской олимпиады учащихся и участников I

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза