Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста»


Скачать 129.24 Kb.
НазваниеВопросы к экзамену по дисциплине «Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста»
Дата публикации12.10.2014
Размер129.24 Kb.
ТипВопросы к экзамену
referatdb.ru > Культура > Вопросы к экзамену
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Форма получения высшего образования заочная 3,6; 4,6 лет
Лекции – 12 часов
Пытанні да залiку па дысцыпліне

Тэорыя і методыка кiраунiцтва выяўленчай дзейнасцю дзяцей дашкольнага узросту”

1. Роля выяўленчай дзейнасці ў жыцці грамадства і дзіцяці.

2. Асноўныя правілы і прынцыпы выўленчага мастацтва.

3. Мова (сродкі) выяўленчага мастацтва.

4. Віды выяўленчага мастацтва.

5. Жанры ў розных відах выяўленчага мастацтва.

6. Архітэктура. Асаблівасці рускай і беларускай архітэктуры.

7. Скульптура. Манументалізм ў беларускай скульптуры.

8. Графіка. Малюнак і графічнае мастацтва друку.

 1. Беларуская графіка, асаблівасці дзіцячай кніжнай графікі. Беларускія мастакі-ілюстратары дзіцячых кніг.

10.Жывапіс, яго разнавіднасці і сродкі. Адбор мастацкіх твораў для працы з дзецьмі дашкольнага ўзросту.

11.Манументальны жывапіс.

12.Станкавы жывапіс.

13.Партрэт - cтаражытны жанр выяўленчага мастацтва.

14.Пейзаж і нацюрморт. Асаблівасці беларускага пейзажа і нацюрморта.

15.Бытавы і гістарычныя жанры.

16.Дызайн. Яго разнастайнасці і асноўныя сродкі.

17.Беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Яго разнавіднасці і нацыянальныя асаблівасці.

18.Раслінныя матывы ў беларускім дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. 19.Спецыфiка беларускага геаметрычнага арнамента.

20.Асаблівасці беларускага ганчарства. Беларуская гліняная цацка.

21.Асаблівасці дэкаратыўна-афарміцельскага мастацтва.

22.Кампазіцыя ў выяўленчым мастацтве, яе разнавіднасці. Кампазіцыя ў дзіцячым малюнку.

23.Колер і колеравы тон ў выяўленчым мастацтве дарослага і дзіцяці.

24.Лінія (рысы) і форма ў выяўленчым мастацтве дарослага і дзіцяці.

25.Народныя промыслы Беларусі (выцінанка, ткацтва, разьба па дрэву, выраб з саломы, кавальства).

26.Методыка азнаямлення дашкольнiкау з дэкаратыуна-прыкладным мастацтвам.

27.Асаблівасці разглядвання ілюстрацый у кожнай узроставай групе.

28.Азнаямленне дашкольнікаў са скульптурай.

29. Азнаямленне дашкольнікаў з архiтэктурай i дызайнам.

30.Методыка азнаямлення з рознымі жанрамі жывапісу.

Вопросы к экзамену по дисциплине

«Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста»


 1. Функции изобразительного искусства в жизни общества и дошкольника.

 2. Виды изобразительного искусства.

 3. Жанры в разных видах изобразительного искусства.

 4. Средства изобразительного искусства.

 5. Композиция в изобразительном искусстве, ее разновидности.

 6. Роль цвета в изобразительном искусстве взрослого и ребенка.

 7. Живопись, ее разновидности и средства. Отбор художественных произведений для работы с детьми дошкольного возраста.

 8. Характеристика графических произведений.

 9. Характеристика скульптуры как вида искусства.

 10. Особенности архитектуры как вида искусства.

 11. Дизайн. Его разновидности и основные средства.

 12. Виды и национальные особенности декоративно-прикладного искусства Беларуси.

 13. Художественные методы создания произведений искусства. Детские художественные методы.

 14. Дидактические основы руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста.

 15. Подходы и принципы образовательной работы педагога в процессе руководства изобразительной деятельностью.

 16. Цели и задачи обучения дошкольников созданию изображений.

 17. Характеристика методов и приемов обучения дошкольников изобразительной деятельности.

 18. Формы организации изобразительной деятельности в дошкольном учреждении.

 19. Особенности детского изобразительного творчества.

 20. Этапы творческой изобразительной деятельности дошкольников.

 21. Характеристика способностей к изобразительной деятельности.

 22. Педагогические условия формирования изобразительного творчества дошкольников.

 23. Особенности детского рисунка как продукта художественного творчества.

 24. Развитие у детей дошкольного возраста способностей к изобразительной деятельности.

 25. Художественная выразительность детского рисунка.

 26. Психологические особенности детского рисунка.

 27. Характеристика обобщенных способов создания изображения детьми дошкольного возраста.

 28. Содержание изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.

 29. Занятие изобразительной деятельностью как форма обучения и разностороннего развития дошкольников.

 30. Классификация и характеристика занятий по изобразительной деятельности.

 31. Виды и способы лепки в детском саду.

 32. Виды аппликации. Способы создания аппликационных работ.

 33. Виды конструирования в детском саду. Типы занятий. Основные способы создания творческих работ из разных материалов.

 34. Организация изобразительной деятельности детей вне занятий.

 35. Эстетическое восприятие детьми изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, ДПИ).

 36. Диагностика выразительности детского рисунка.

 37. Организация и методика руководства коллективной изобразительной деятельностью дошкольников.

 38. Методические особенности руководства декоративной деятельностью детей разных возрастных групп.

 39. Методические особенности проведения занятий по замыслу в каждой возрастной группе.

 40. Методика проведения занятий рисованием и лепкой с натуры.

 41. Методика обучения детей способам и приемам лепки.

 42. Методические особенности руководства лепкой в каждой возрастной группе.

 43. Методические особенности руководства рисованием в каждой возрастной группе.

 44. Методика формирования технических навыков рисования.

 45. Методика обучения детей дошкольного возраста способам вырезания и создания аппликаций.

 46. Методика проведения занятий по аппликации в разных возрастных группах.

 47. Методика проведения разных видов занятий по изобразительной деятельности.

 48. Основные требования к показу способов изображения.

 49. Методические особенности ознакомления детей дошкольного возраста с жанровой живописью.

 50. Методические особенности проведения занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста.

 51. Методические особенности рассматривания графических произведений в каждой возрастной группе.

 52. Ознакомление детей разных возрастных групп со скульптурой.

 53. Ознакомление детей с разными видами декоративно-прикладного искусства.

 54. Методика проведения комплексных и интегрированных занятий по изобразительной деятельности.

 55. Развитие воображения детей дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности.

 56. Методика формирования у дошкольников графических умений (графические игры, упражнения).

 57. Методика руководства детской дизайн - деятельностью.

 58. Ознакомление детей дошкольного возраста с несложными художественными техниками.

 59. Методика применения игровых приемов в системе занятий по изобразительной деятельности.

 60. Использование наглядных методов в обучении детей дошкольного возраста изобразительной деятельности.


^ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Целью написания курсовой работы по теории и методике руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста является самостоятельное (при проведении консультаций научным руководителем курсовой работы) теоретическое и практическое изучение актуальных вопросов теории и методики развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста. Курсовая работа выполняется слушателем на протяжении одного семестра и защищается в определенном порядке.

В курсовой работе могут изучаться и рассматриваться вопросы развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста, степень овладения изобразительным опытом в процессе занятий, особенности самостоятельной художественной деятельности, организации различных форм работы с детьми.

Возможно описание исторического аспекта изучения проблем развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста как в нашей стране, так и за ее пределами. В этом случае в работе ставится цель показать пути становления и развития методики руководства изобразительной деятельности как науки, изучается историография рассматриваемого вопроса.

Написание курсовой работы может быть связано с изучением отдельных психологических аспектов развития личности дошкольника (зрительной памяти, восприятия, воображения, гендерных особенностей развития, самооценки), которые влияют на развитие изобразительного творчества, а также с изучением особенностей организации и руководства изобразительной деятельностью детей педагогом дошкольного учреждения; методическим руководством работой по развитию творческих способностей детей в дошкольном учреждении.

В курсовую работу по теории и методике развития детского изобразительного творчества входит литературно оформленное со­держание проведенного исследования по заданной проблеме с ре­зультатами и выводами, с необходимыми пояснениями и приложени­ями (детские рисунки, детские изделия декоративно-прикладного искусства, фотографии, слайды, вопросники и анкеты, дидактические разработки и так далее). Следует обратить большое внимание на такие стороны из­ложения материала как логичность, последовательность, досто­верность фактов, общая грамотность, а также на оформление ти­тульного листа, текста курсовой работы, списка литературы и др.

Примерный объем работы - 30-35 страниц, хотя эта норма весьма условна, и оценка вы­полненной курсовой работы не находится в прямой зависимости от объема текста.

В каждой курсовой работе выделяются следующие структурные элементы:

 1. титульный лист;

 2. содержание

 3. введение (вводная часть);

 4. основ­ное содержание работы (может состоять из 2 глав);

 5. заключе­ние;

 6. список использованной литературы,

 7. приложения (если они необходимы);

Во введении обосновывается выбор темы и актуальность рассматриваемой проблемы для теории и практики дошкольного образования. Кратко излагаются задачи и основное содержание работы, указывается возраст и количество детей, участвовавших в педагогическом эксперименте.

^ Первая глава курсовой работы содержит обзор литературы по теме, который необходимо систематизировать и изложить основные теоретические положения, непосредственно связанные с поставленными в работе задачами.

Автор курсовой работы должен показать осведомленность в материалах первоисточников, для чего литературные данные следует подкрепить ссылками на ведущих специалистов в соответствующей области педагогики, работы которых включить в список использованной литературы. При цитировании необходимо указать источник заимствования, отметив в квадратных скобках номер, под которым в библиографическом списке числится данная книга (статья), и страницу [2, с. 31].

^ Вторая глава курсовой работы может иметь экспериментальный характер. Проводится констатирующая часть исследования, т.е. выявляется состояние знаний, умений, навыков детей до опытного обучения (воспитания), а затем осуществляется целенаправленное педагогическое воздействие на детей с использованием предлагаемой системы мероприятий. При этом весьма существенно показать, на каком материале проводится педагогическая работа, какие специально подобранные методы и приемы направлены на развитие художественно-творческой деятельности детей.

По окончании эксперимента полученные данные сопоставляются с первоначальными, а также с итоговыми данными контрольной группы, обучавшихся по традиционной методике.

Выводы. Проанализировав полученные результаты опытного обучения или обобщив материалы в работе реферативного характера, необходимо сделать выводы, суть которых состоит в том, чтобы, чтобы дать ответы на поставленные в работе задачи.

^ В заключении важно отметить, в чем конкретно проявилось своеобразие изобразительной деятельности детей или каково развивающее влияние занятий изобразительной деятельностью на личность ребенка. При этом целесообразно обосновать содержание занятий, а также показать пути и средства повышения эффективности педагогической работы.

Курсовая работа по теории и методике руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста обычно содержит необходимые детские рисунки, или кроки с них, фотографии и другой графический мате­риал либо в тексте самой работы, либо в сопутствующих ей прило­жениях. Приложе­ние должно иметь свой номер и заголовок.

В список использованной литературы включаются только те литературные источники, которые были использованы в работе. Они должны иметь порядковую нумерацию и располагаться в алфавитном порядке.
^ Тематика курсовых работ


 1. Творческие задания как средство формирования обобщённых способов действий на занятиях по изобразительной деятельности.

 2. Развитие коллективного сотрудничества дошкольников на занятиях по изобразительной деятельности.

 3. Развитие конструктивного мышления детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий художественным дизайном.

 4. Влияние специально организованных занятий на дифференцированное восприятие цвета детьми старшего дошкольного возраста.

 5. Преемственность между детским садом и школой в развитии творческого воображения детей.

 6. Взаимосвязь дошкольного учреждения и семьи в формировании творческих способностей дошкольников.

 7. Особенности обучения созданию изображения человека и животных детьми одной из возрастных групп.

 8. Педагогические условия развития творческого воображения дошкольников.

 9. Организация восприятия произведений живописи как фактор развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста.

 10. Формирование навыков творческого использования цвета в рисунках дошкольников.

 11. Развитие творческих способностей дошкольников в изобразительной деятельности средствами игры.

 12. Формирование конструктивных умений у детей старшего дошкольного возраста в процессе аппликации из соломки.

 13. Использование белорусского геометрического (растительного) орнамента в декоративной работе дошкольников.

 14. Развитие творчества дошкольников в процессе обучения конструированию из бумаги и дополнительных материалов.

 15. Развитие художественного творчества дошкольников в дизайн-деятельности.

 16. Развитие художественного восприятия детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с произведениями графики (живописи, скульптуры).

 17. Развитие творческого воображения детей среднего (старшего) дошкольного возраста на занятиях рисованием с использованием нетрадиционных техник.

 18. Развитие технических навыков у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по аппликации.

 19. Формирование графических навыков у детей среднего (старшего) дошкольного возраста на занятиях рисованием.

 20. Художественный труд как средство развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.


Литература
Литература основная

 1. Гаруновiч Л. Б. Дэкаратыўная дзейнасць дашкольнiкаў / Л.Б. Гаруновiч. - Мн., 1993.

 2. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников / Т.Г. Казакова. - М., 1980.

 3. Горунович Л.Б. Рисуем, играем, размышляем / Л.Б. Горунович. - Мн., 1999.

 4. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности / Г.Г. Григорьева. – М., 2000.

 5. Казакова Т.С. Теория и методика развития детского изобразительного творчества / Т.С. Казакова. - М., 2006.

 6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду / Т.С. Комарова. - М., 1990.

 7. Комарова Т. С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду / Т.С. Комарова. - М., 1990.

 8. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования/ Т.С. Комарова. - М., 2007.

 9. Косминская В. Б., Халезова Н. Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей / В.Б. Косминская. - М., 1987.

 10. Пантелеев Г.Н. Детский дизайн / Г.Н. Пантелеев. - М., 2006.

 11. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет / Л.В. Пантелеева. - М., 2003.

 12. Парамонова Л.А. Бумажная пластика / Л.А. Парамонова. - М., 2003.

 13. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование / Л.А. Парамонова. - М., 2006.

 14. Сiлiвон В. А. Сумесная мастацкая дзейнасць дашкольнiкаў / В.А. Сiлiвон.- Мн., 1992.

 15. Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет (теория и диагностика) / Е.М. Торшилова. - Екатеринбург, 2001.

 16. Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова. - М., 1994.

 17. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова. - М., 2005.

 18. Чумичева Р. М. Дошкольникам о живописи / Р.М. Чумичева. - М., 1992.

Литература дополнительная

 1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Поделки из природных материалов / И.А. Агапова. - М., 2005.

 2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. - М., 1991.

 3. Гарунович Л. Б. Рисуем, играем, размышляем / Л.Б. Гарунович. - Мн., 1998.

 4. Горбатова Е.В. Волшебный мир красок / Е.В. Горбатова. - Мн., 2000.

 5. Горбатова Е.В. Сам себе художник / Е.В. Горбатова. - Мн., 2003.

 6. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольника со скульптурой / А.А. Грибовская. - М., 2004.

 7. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью / А.А. Грибовская.- М., 2006.

 8. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольника со скульптурой / А.А. Грибовская. - М., 2004.

 9. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью / А.А. Грибовская. М., 2006.

 10. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2–4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре / Т.Н. Доронова. - М., 1992.

 11. Дошкольнику об архитектуре / Авт. – сост. О.Н. Полховская. - Мозырь, 2006.

 12. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт / Т.Г. Казакова. - М., 2003.ластика: учебно - практическое льной деятельности дошкольника - бумажная ( В.А. Силивон.-

 13. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи / Т.Г. Казакова.- М., 2003.

 14. Корчинова О.В. Детское прикладное творчество / О.В. Корчинова. - Ростов-на-Дону, 2006.

 15. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий / Л.Б. Куцакова. - М., 2006.

 16. Лазука Б. Л. Гiсторыя мастацтваў / Б.Л. Лазуха. - Мн., 1996.

 17. Никологорская О.А. Волшебные краски: Веселые кляксы. Аппликация на картоне. Узоры из веревки. Монотипия: Кн. для детей и родителей / О.А. Никологорская. - М., 1997.

 18. Сiлiвон В. А. Навучанне дашкольнiкаў дэкаратыўнай творчасцi / В.А. Сiлiвон. - Мн., 1989.

Похожие рефераты:

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория и методика руководства изобразительной...
Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста
Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей...
Искусство в общей системе человек – общество; виды, жанры, направления, стили, законы и средства изобразительного искусства; теоретические...
Методические указания для подготовки к входному компьютерному тестированию...
«Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста»
Вопросы к экзамену по дисциплине
Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста” для студентов 2 курса заочной формы получения...
Вопросы к экзамену по дисциплине
Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста” для студентов 2 курса заочной формы получения...
Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
Перечень вопросов к государственному экзамену «Методики дошкольного образования» по дисциплине «теория и методика руководства изобразительной...
10 мая 2012г
Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста”
21 мая 2013г
Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста”
Курс Дисциплина Группы 1
Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста
Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
«теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза