«Құпталды» С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму ғылыми кеңесінің төрағасы м.ғ. д., профессор А. Ақанов


Название«Құпталды» С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму ғылыми кеңесінің төрағасы м.ғ. д., профессор А. Ақанов
страница1/11
Дата публикации27.10.2013
Размер1.26 Mb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Медицина > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС

2 МӘЖІЛІС


«Құпталды»

С.Ж.Асфендияров атындағы

ҚазҰМУ Ғылыми кеңесінің төрағасы

м.ғ.д., профессор А.Ақанов
___________________________

«21» 09. 2012 ж.

Аus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur
Если не приходит новая сила, то исчезает прежняя
Егер күш-жігер жаңармаса, бұрынғысы күшін жояды
^ С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Ғылыми кеңесінің 2012-2013 оқу жылындағы

2 мәжілісінің күн тәртібі және

қатысты материалдар

ҚазҰМУ, 2012 ж.


Хабарлама
Құрметті Ғылыми Кеңестің мүшесі
Ғылыми Кеңестің №2 мәжілісі 2012 жылдың 25-ші қыркүйек күні сағат 15.00-де Университеттің Даңқ залында (1-ші корпус) өтеді. Күн тәртібіне қатысты материалдармен осы кітапшадан басқа www.kaznmu.kz (меню Ученый Совет) сайтында таныса аласыздар.

^ Сіздерге ұсынылған баяндамалармен алдын-ала танысып, сұрақ-сауалдарыңызды дайындап келулеріңізді сұраймыз.

Ғылыми кеңестің жұмысына атсалыса қатысып, дұрыс шешім қабылдауға ықпал жасағандарыңыз үшін алдын-ала алғыс айтамыз.


Извещение
Уважаемый (ая) член Ученого совета
2 заседание Ученого Совета состоится

25 сентября 2012 года в 15.00 часов

в зале Славы Университета (учебный корпус №1).

С материалами заседания Вы сможете ознакомиться, помимо

данной книжки, на сайте www.kaznmu.kz (меню Ученый Совет).

^ Просим заранее ознакомиться с представленными докладами и подготовить вопросы и предложения.

Заранее благодарим за активное участие в работе Ученого Совета и оказание содействия в принятии правильных решений.

^ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ № 2 МӘЖІЛІСІНІҢ КҮН ТӘРТІБІБаяндама тақырыптары

Баяндамашы

Қосымша баяндамашылар

беті 1. Тьюторлар қызметі

 2. туралы Ереже (жоба) 3. Положение о деятель-ности тьюторов

 4. (проект)

ОТЖ бойынша проректор К.А.Тулебаев

Проректор по УВР К.А.Тулебаев

Қалыпты физиология кафедрасының меңгерушісі, проф. А.Д.Соколов

Зав.кафедры нормальной физиологии, проф. А.Д.Соколов

62011-2014 жылдардағы С.Ж.Асфендияров ат. ҚазҰМУ-дегі Иннова-циялық даму бағдарла-маларының іске асыры-луы туралы
О ходе реализации программы инновацион-ного развития КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова на 2011-2014 г.г.

Басқару және даму стратегиясы департаментінің директоры А.А.Табаева

Директор депар-тамента стратегии управления и развития

А.А.Табаева

Ғылыми жұмыстар және инновация-лық сұрақтар жө-ніндегі проректор

А.С.Каракушикова

Проректор по научной работе и инновационным вопросам А.С.Каракушикова

14Халықаралық ынтымақ-тастық жұмыстарының іске асырылуы. Универ-ситеттің құрылымдық бөлімдерінің қатысуы.
Реализация задач меж-дународного сотруд-ничества. Вовлеченность структурных подраз-делений университета.

Халықаралық ынтымақтастық бөлімінің бастығы

Абдрашева Д.М.

Начальник отдела международного сотрудничества Абдрашева Д.М.
15С.Ж.Асфендияров ат. ҚазҰМУ-нің 2012 жыл-ғы талапкерлерді қабыл-дауды ұйымдастыру жә-не өткізу жұмыстары бойынша есебі

Отчет о работе КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова по организации и проведе-нию приема абитуриен-тов в 2012 году

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, профессор С.К.Құрманбекова
Ответственный секретарь приемной комиссии, проф.

С.К.Курманбекова

Фармация факультеттінің деканы, профессор У.М. Датхаев

Декан фармацев-тического факультета

У.М. Датхаев

27 1. Тәжірибелік дағдылар орталығының жұмысы бойынша есебі 2. Отчет о работе центра практических навыков

ТДО-ның директоры З.Б.Исина
Директор ЦПН

Исина З.Б.


Жұқпалы және тропикалық аурулар кафедрасының меңгерушісі, профессор А.К.Дүйсенова

Зав.кафедры инфекционных и тропических болезней , профессор А.К.Дуйсенова

382011-2012 жж. апелля-циялық комиссия жұмы-сының есебі

Отчет по работе апел-ляционной комиссии за 2011- 2012 год

Апелляциялық комиссияның төрайымы, м.ғ.к. Ж.Д.Калиева

Председатель апелляционной комиссии, к.м.н. Калиева Ж.Д.
48ҚР БжҒМ бойынша қаржыландырылатын ғылыми-техникалық жо-балардың (ҒТЖ) аралық есебі

Промежуточный отчет по научно-техническим проектам (НТП), финан-сируемые Комитетом Науки МОН РК.

Б.Атшабаров атындағы ІжҚМ ҒЗИ директоры А.Р.Мустафина
Директор научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины имени Б.Атчабарова

А.Р.Мустафина
52Қазақстан Республикасы Президентінің, ҚазҰМУ ректорының және атау-лы шәкіртақыларына кандидатураларды бекіту.

Утверждение кандидатур на назначение именных стипендий КазНМУ и стипендий Президента Республики Казахстан.

ОӘЖД директоры

М.А.Абирова

Директор ДУМР

М.А.Абирова

68Профессор оқытушылар құрамы бойынша лауа-зымды өзгерту туралы.
Преобразование долж-ностей профессорско-преподавательского состава

Ғалым хатшы

К.Қ. Өмірзақова

Ученый секретарь

К.К.Омирзакова

69Фармация факультетінің «Фармация өндірісінің технологиясы» маман-дығы бойынша PhD-докторанттардың ғылы-ми жұмыс тақырыпта-рын өгерту және шетел-дегі ғылыми кеңесшіле-рін бекіту

Даниярова А.Б. – ҒЗЖ менеджменті бөлімінің бастығы.

71

 1. Тьюторлар қызметі туралы Ереже.

Баяндамашы: ОТЖ бойынша проректор К.А.Тулебаев.

ЖОБА

 1. ^ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

ҚазҰМУ-нің медициналық білімнің құзіретті-бағдарлау моделін жүзеге асыру жағдайында тьюторлардың іс-әрекетін ұйымдастыру қажеттілігі туындады, оның негізгі құзіретінің бірі білім алушылардың өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру болып табылады.

Тьютор студенттің жоғарғы оқу орынындағы білім процесінде үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жеке білімін қадағалап, тәжірибелік қабілетін жүзеге асырады. Тьюторлар қызметі қолдану саласы әртүрлі болса да, олардың бәрі жалпы негізгі-ашықтық, үздіксіздік және жеке даралық қағидаға бағынады. Тьютор қарамағында білім алатын студенттер, өмірдің үнемі өзгеріп отыратын жағдайына тезарада бейімделеді, бірінші курстан бастап білімнің нақты нәтижелерін көрсетеді, тәжірибелік және ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне шығармашылық көзқарасын қалыптастырады, сонымен қатар университеттің өміріне белсенді қатысады. Сонымен, тьютор - бұл кеңесші, оқытушы, жетекші, тәлімгер, студенттің білім алуын ұйымдастырушы және тұлға ретінде дамуда көмекшісі болып табылады.

  1. Бұл ереже Қазақстан Республикасының білім беру саясатының қағидасына негізделген, Қазақстан Республикасының Конституциясы негізінде, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңында, Қазақстан Республикасының Білімді дамытудың 2011-2012 жылға арналған мемлекеттік бағдарламасымен, ҚР Денсаулық сақтауды дамытудың 2011-2015 жж. «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасымен, Болондағы еуропалық елдердің Әлемдік Декларация конференциясында білім министрлері Жиынында жоғарғы білім туралы ұсынылған.

  2. Тьюторлардың іс-әрекеті Ғылыми Кеңестің 31.08.2012 жылғы келісілген шешімімен ұйымдастырылады және Университеттің Жарғысы негізінде және осы ережеге байланысты жүргізіледі.

  3. Тьюторлық қызмет университет оқытушыларының кәсіби іс-әрекетінің маңызды көрсеткіші болып табылады. Оқытушылардың рейтингісіне әсер етіп, жылдық аттестацияда ескеріліп, келесі жылға жеке еңбек келісім шарты жасалады.

  4. Тьюторды тағайындауды және істеген қызметінен бостауды кпафедра меңгерушілерімен сұхбаттасып келісілген соң, факультет деканының ұсынуымен ректор бұйрығымен жүргізіледі.

  5. Тьюторлардың іс-әрекетін деканаттар мен тьюторлар Кеңесімен келісе отырып, үйлестіреді және бақылайды, ал олардың жұмысын студенттердің әлеуметтік-мәдени құзіретін дамыту басқармасы бағалайды.

  6. Әр тьютордың қарамағында 10-12 студенттен артық болмау керек.

Тьюторлардың еңбек ақысы істелген жұмысына байланысты тоқсанына 1 рет сыйақы ретінде немесе негізгі еңбек ақысына қосымша ақы ретінде төленеді.

 1. ^ ТЬЮТОРЛЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ:

Студентті бәсекеге қабілетті жеке тұлға болып қалыптастыру.

 1. ТЬЮТОРЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ

 1. Оқу үрдісін ұйымдастыру

 • жеке оқу жоспарының, сабақ кестелерінің құрастырылуына көмектесу;

 • қадағаланатын топтағы студенттердің оқу үлгеріміне және күнделікті сабакка қатысуын қадағалау;

 • жеке оқу жоспарының орындалуын бақылау жасау;

 • СӨЖ өз уақытында орындалуына бақылау жасау;

 • пәндерден академиялық рейтингтердің сапалық және сандық нәтиже көрсеткіштерін талдау;

 • студенттерді академиялық мобильділікке, тіл үйренуге жұмылдыру;

 • студенттердің университетке бейімделуін және өзін-өзі басқару ұйымдарынан өз орнына табуға көмектесу.

 1. Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарын қатыстыру:

 • қадағаланатын топтағы студенттердің СҒҮ қатысуы (конференцияларға қатысу, тезистер, мақалалар жазу және т.б);

 • студенттерге оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді, электронды кітапханаларды дұрыс қолдануына көмек көрсету.

 1. Студенттердің мәдени-рухани өсуіне мүмкіндіктер жасау:

 • қадағаланатын топтағы студенттердің бос уақытын тиімді пайдалануы үшін үйірмелерге, клубтарға, спорттық секцияларға және т.б қатыстыру;

 • театрларға, кино, мұражайларға, көрмелерге апару.

 1. Университеттегі қоғамдық жұмыстарға қадағаланатын топтағы студенттерді қатыстыру:

 • волонтерлық жұмыс;

 • форум, конференциялар өткізу және ұйымдастыру т.б;

 • қоғамдық пайдалы еңбекке, сенбіліктер қатысу.

 1. Студенттердің белсенді азаматтық ұстанымдарын қалыптастыруға көмектесу:

 • құқық бұзушылықтың алдын алу (Университет Жарғысымен, Ар намыс Кодексімен, Жемқорлыққа қарсы Қазақстан Республикасының Заңымен, Университеттің ішкі тәртіп Ережесімен таныстыру)

 • миграциялық ережелердің сақталуына бақылау жасау (шетел студенттері және оралмандар)

 • толеранттылықты қалыптастыру.

 1. Студенттердің денсаулығын күшейту және әлеуметтік қорғау:

 • «Д» есепте тұрған студенттерді ақпараттандыруды игеру, сонымен қатар қадагаланатын студенттердің денсаулығын қадағалау. Студенттер әлеуметтік жеңілдік ала ма, шәкіртақы ала ма немесе ақылы бөлімде оқиды ма, уақытылы оқу ақысын төлейді ма, қосымша жұмыс истейді ма? қадағалау.

 • туберкулез профилактикасы, нашақорлық, темекі, ЖТҚБ.

 • Салауатты өмір салтын құру, спортпен шұғылдану;

 • қадағаланатын топтағы студенттердің тұрақты мекен жайын (тұрмыстық жағдайын) бақылау, мекен жайларын өзгерткен жағдайда ақпаратта болу;

 • студенттердің ата-аналарымен тығыз байланыста болу.

Тьютор келесі көрсетілген құжаттарды алып жүруі міндетті:

 1. Тьютор күнделігі

 2. Жұмыс жоспары

 3. Студенттердің ата-аналарымен байланыс журналы

 4. ай сайынғы, тоқсандық және жылдық есептер.

 1. ^ ТЬЮТОРЛЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ:

  1. Студентке бағытталу

  2. Жекелік қасиет

  3. Жүйелілік

  4. Серіктестік

  5. Икемділік

  6. Жайдарылық

 1. ^ ТЬЮТОРЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Тьютордың қызмет ету міндеттері келесі:

 • жоғарға кәсіптік білімділігінің болуы;

 • ғылыми-педагогикалық тәжірибесінің болуы

Тьютордің этикалық және адамгершіліктік сапасына жоғарғы талаптар қойылуы қажет.

 1. ^ ТЬЮТОРЛАРДЫ ІРІКТЕУ

Тьютор қызметіне үміткерлер жекелеп іріктеуден өтеді.

Тьютор қызметіне үміткерлердің берген жеке өтініші қабылданған соң, екі кезеңнен тұратын іріктеуден өтеді.

 • сауалнама

 • әңгімелесу

Сауалнаманың басты мақсаты тьютор қызметіне үміткердің ғылыми-педагогикалық, әдістемелік қызыметімен қатар, студенттермен жұмыс жасаудағы дағдысын анықтаудың формалды анкеталық мәліметтерін алуға бағытталады. Тьютор қызыметіне үміткердің өтініші қабылданған соң, әңгімелесу факультет деканаттарында өтеді.

Әңгімелесудің негізгі мақсаты:

 • тьютор қызметіне үміткерлердің әлеуетті мүмкіндіктерін айқындау.

 1. ^ ТЬЮТОРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫ

Тьютор құқылы:

  1. Жетекшілік ететін топқа университеттің, факультеттің тәрбие жұмыстары бойынша жылдық жоспарын, студенттердің қызығушылығы мен ұсыныстарын ескере отырып, оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізудің тиімді әдіс-тәсілдерін, түрін өзі анықтауға құқылы.

  2. Оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие жұмыстары және студенттер өміріндегі мәдени-тұрмыстық жағдайды жақсартуға бағытталған ұсыныстар бере алады.

  3. Оқытушылармен алдын-ала келісімі бойынша, студенттік топтарда өтетін семинарлар, дәрістер, тәжірибелік сабақтарда қатыса алады.

  4. Топтағы студенттердің туған-туысқандарымен, ата-аналарымен ұдайы қарым-қатынаста болуы.

  5. Топтағы студенттердің қоғамдық ұйымдардағы дербес жұмыстарына немес оларға байланысты әкімшіліктің шешім қабылдауына және іске асыруына қатысуға құқылы. (шакіртақы дайындауға, университеттен шығаруға, қоғамдық және әкімшілік жазалар тағайындауда және т.б.).

  6. Студенттердің өзін-өзі басқару ұйымдарының жұмыстарына, олардың жұмыстарын жақсарту үшін ұсыныстарын енгізуге, студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарының жұмыстарына топ студенттерін қатыстыруға және ол ұйымның басшылығына үздік, белсенді студентін үміткер ретінде ұсынуға құқылы.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие рефераты:

«Құпталды» С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму ғылыми кеңесінің төрағасы...

«Құпталды» С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму ғылыми кеңесінің төрағасы...

«Басқарушы қызметкерлерді оқыту бойынша»
...
С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті
Республикасының тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған vi-республикалық халықаралық ғылыми практикалық конференция
Ғылыми кеңестің №10 МӘжілісі материалдар «Құпталды»

Ғылыми кеңестің №8 МӘжілісі материалдар «Құпталды»

Научная библиотека Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті ғылыми
«Е. А. Бөкетов атындағы Қарму-дің Ғылыми кітапханасы жазылған мерзімді басылымдар бюллетені» кітапхана қорына түсетін газеттер мен...
Название публикации, где издано
Университет күндеріне арналған «Үш тұғырлы тіл: Қазақстан Республикасында тілдік білім беру мәселелері» ХҒтк материалдары. – Алматы:...
С. Ж. Асфендияров атындағЫ

С. Ж. Асфендияров атындағЫ


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза