Учебник / В. К. Гостищев. 5-е изд., перераб и доп. М. Гэотар-медиа, 2012. 728 с ил


Скачать 340.22 Kb.
НазваниеУчебник / В. К. Гостищев. 5-е изд., перераб и доп. М. Гэотар-медиа, 2012. 728 с ил
страница1/4
Дата публикации02.04.2014
Размер340.22 Kb.
ТипУчебник
referatdb.ru > Медицина > Учебник
  1   2   3   4
Виртуальная выставка новой литературы


Бөлешов М.Ә. c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0001.tif

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы : оқулық / М. Ә. Бөлешов. - Алматы : Эверо, 2010. - 144 б.
Бүл оқу құралы емдеу және педиатрия факультеттері студентгеріне, гигиена пөнінің оқытушыларына, ғылыми жөне төжірибелік медицина қызметкерлеріне арналған оқу құралы.

Ол 11 бөлімнен тұрады және балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен даму заңдылықтарын, олардың денсаулығынан көрсеткіштерін, денсаулыққа зиянды және жалпы әсер ететін қоршаған орта себептерін, балалар мен жасөспірімдердід күн тәртібіне, тамақтануына, оқуы мәні төртібіне, мектепке дейінгі мекемелер мен мектептегі жағдайларына қойылатын гигиеналық та- лаптарды, олардың киімдеріне, мектеп жиһаздарына, дене шынығуына, жыныстық тәрбиеге және медициналык, тұғырдан қамтамасыз ету моселелеріне жүргізілетін санитарлық шараларды қамтиды. Әрбір тақырып жеткілікті көлемде деректі материалдармен қамтамасыз етілген. Бұл оқу құралына айтылатын пікірлерді шынайы көңілмен қабыл аламыз.

^ Асмагамбетова М.Т. c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0002.tif

^ Вирустарға қарсы заттар : оқу құралы / М. Т. Асмагамбетова, Н. Т. Дилдабекова ; ҚММУ. - Алматы : Эверо, 2013. - 100 б.
Оку күралы- медициналык оку орындарындағы студенттерге, интерндерге фармакологиядан «Вирустарға карсы заттар» бөлімін оку кезінде әдістемелік көмек ретінде кажет.

Оку кұралында вирустарға карсы препараттардың эсер ету механизмі, колдану көрсеткіштерінің ерекшеліктері және препараттардын жагымсыз әсерлері сипатталған.

Медициналық жоғары оку орындарының барлық факультетінің студенттеріне арналған.

^ Гостищев В.К. c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0003.tif

Общая хирургия : учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 728 с. : ил
В 5-м издании учебника рассмотрены общие вопросы хирургии (асептика и антисептика, кровотечение и принципы переливания крови, основы реанимации и обезболивания, особенности обследования хирургических больных, хирургическая операция); освещены патологические процессы, лежащие в основе хирургических болезней (травмы, гнойно-воспалительные заболевания, опухоли, паразитарные хирургические заболевания, аномалии развития, требующие хирургического лечения). Каждая глава дополнена контрольными вопросами и задачами.

Учебник предназначен студентам и преподавателям медицинских вузов. Он будет также полезен интернам, ординаторам, аспирантам и врачам.
^ Дедов И.И. c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0004.tif

Сахарный диабет у детей и подростков : руководство для врачей / И. И. Дедов, Т. Л. Кураева, В. А. Петеркова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 160 с. : ил.
Представленные в издании данные основаны на многолетнем опыте работы отделения сахарного диабета. Института- детской эндокринологии с учетом опыта и достижений зарубежных коллег, анализа литературных источников. Все данные по проблемам сахарного диабета у детей и подростков, представленные здесь, являются наиболее устоявшимися и основанными на стандартах экспертов Всемирной организации здравоохранения.

Руководство предназначено для детских эндокринологов, педиатров, врачей-диабетологов.
.^ Дүйсенова А.Қ. c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0005.tif

Зоонозды инфекциялар : оқу құралы / А. Қ. Дүйсенова. - Алматы : Эверо, 2009. - 170 б. : сур.
Осы оқу кұралында маңызды бактериальды зооноздардың (оба, туляремия, түйнеме, пастереллез, бруцеллез, иерсиниоздар, листериоз, Ку қызбасы, лептоспироз) этисшогиясы, эпидемиологиясы, патогенезі, жіктелуі, клиникалық көріністері, анықтау және емдеу әдістері толық сипатталған.

Оку кұралында ДМ №623 (15 желтоқсан 2006 ж.) «Есепке алу және тіркеу кезінде адамның аса қауіпті жұқпалы аурулары жагдайларын аныктау жөніндегі медициналық қызмет саласындағы стандарттарды бекіту туралы» бұйрығы келтіріліген.

Оку құралында қазақстандық ғалымдардың клиникалық жіктелулері, ауруларды стандартты анықтау жағдайлары енгізілген.

Оку құралы медицина жоғары оқу орыңдарының студенттері мен интеридерге арналған. Қорытынды білім деигейін анықтау үшін тестгік тапсырмалар ұсынған.

Дерматовенерология : руководство / ред.: Ю. К. Скрипкин, Ю. С. Бутов, О. Л. Иванов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1024 с. - (Национальные руководства)c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0006.tif
Национальное руководство по дерматовенерологии — оригинальное издание в отечественной литературе, в подготовке которого в качестве авторов - составителей приняли участие ведущие дерматовенерологи России.

Представленные материалы основаны на современных достижениях медицинской науки. Объединяющим направлением руководства является клиническая составляющая.

Руководство структурировано по действующей Международной классификации болезней десятого пересмотра. В нем описаны организационные вопросы, общие и частные вопросы патологии кожи, принципы диагностики и терапии, профилактика дерматозов, инфекционные заболевания и инфекции, передаваемые половым путем, а также дерматозы неинфекционной природы, включая патологию кожи новорожденных, генодерматозы и опухоли кожи.

Руководство предназначено дерматовенерологам, врачам других специальностей, аспирантам, клиническим ординаторам, интернам и студентам старших курсов.

^ Лучевая диагностика и терапия в урологии : национальное руководство / ред.: С. К. Терновой, А. И. Громов, В. М. Буйлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с. - (Национальные руководства)c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0007.tif
Национальное руководство по лучевой диагностике и терапии призвано обобщить всю основную информацию о возможностях современных диагностических методов, основанных на различных физических принципах получения визуальной информации, в распознавании многих заболеваний.

В книге «Лучевая диагностика и терапия в урологии» изложены принципы современной лучевой диагностики и лучевой терапии урологических заболеваний. В ней представлены сведения об анатомии почек, надпочечников, мочевых путей и мужских половых органов применительно к основным видам лучевого исследования. В главах, посвященных отдельным группам заболеваний, изложены сведения о методике проведения лучевых исследований, представлена их рентгеновская, эхографическая, КТ - и MPT-семиотика. Специальная глава посвящена диагностическим и лечебным мероприятиям, выполняемым под контролем ультразвукового сканирования.

Отдельная часть руководства посвящена современным подходам к лучевой терапии онкоурологических заболеваний.

Издание предназначено для интернов, клинических ординаторов, слушателей факультета послевузовского и дополнительного образования, проходящих профессиональную переподготовку или тематическое усовершенствование по лучевой диагностике и урологии. Материалы руководства «Лучевая диагностика и терапия в урологии» могут использоваться и в практической деятельности врачами ультразвуковой диагностики, рентгенологами, специалистами по компьютерной и магнитно - резонансной томографии, а также урологами.

.^ Кулезнёва Ю.В. c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0008.tif

Ультразвуковое исследование в диагностике и лечении острого аппендицита / Ю. В. Кулезнёва, Р. Е. Израилов, З. А. Лемешко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 72 с. : ил. - (Актуальные вопросы медицины)
Издание освещает возможности ультразвукового исследования в диагностике различных форм и осложнений острого аппендицита. Детально описана методика исследования, проведена корреляция между клинической и ультразвуковой картиной заболевания. В специальной главе представлены способы хирургического лечения некоторых осложнений острого аппендицита с помощью чрескожных малоинвазивных вмешательств, выполняемых под ультразвуковым и рентгенологическим контролем.

Предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, хирургов, гастроэнтерологов, интернов и ординаторов.

^ Жатканбаева Г.Ж. c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0009.tif

Заболевания органов мочевыделительной системы у беременных : Учебные пособия / Г. Ж. Жатканбаева. - Алматы, 2012. - 127 с.
В учебном пособии изложены современные данные об этиопатогенезе, диагностике, клинической картине, лечении и профилактике распространенных заболеваний органов мочевыделительной системы у беременных. Отдельные главы посвящены мочекаменной болезни и туберкулезному поражению органов мочевыделения. Освещены вопросы диагностики, клиники заболеваний, индуцированных беременностью; HELLP-синдрому; представлены патогенетические механизмы развития острой почечной недостаточности, гемолитико - уремического синдрома при беременности и в послеродовом периоде. Даны рекомендации по основным принципам ведения беременности, родов и послеродового периода при заболеваниях органов мочевыводящей системы.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских ВУЗов, врачей-интернов, резидентов, акушеров-гинекологов.

Иммунотерапия : руков. для врачей / ред.: Р. М. Хаитов, Р. И. Атауллаханов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 672 с. : ил.d:\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0010.tif
Книга является руководством по иммунотерапии для практических врачей различных специальностей: терапевтов, педиатров, хирургов, акушеров-гинекологов, урологов, дерматовенерологов, онкологов, ЛОР- врачей, инфекционистов, аллергологов и клинических иммунологов. Читатели найдут в книге общие сведения о принципах иммунотерапии, классификацию и подробное описание основных классов иммунотропных лекарственных препаратов. Ведущими клиницистами представлены успешный опыт и подробные схемы применения различных иммунотропных препаратов для лечения заболеваний респираторного и желудочно-кишечного трактов, инфекционно-воспалительных процессов мочевыделительной и репродуктивной систем, кожи и ее придатков. Значительное внимание уделено иммунотерапии герпес - вирусных заболеваний. Отдельные части книги посвящены лечению гнойных процессов любой локализации, хронических незаживающих ран и язв, онкологической патологии.

Орманов Н. Ж.c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0011.tif

Фармакология : оќулыќ / Н. Ж. Орманов, Л. Н. Орманова. - Алматы : Эверо1-кітап. - 2013. - 656 б. : сур.)
Бұл окулыкта дәрілік заттардың түрлерінің сипаттамасы, мөлшерлері, рецепт жазу ережелері, мемлекеттік фармакопея туралы мәліметтер және жалпы фармакология бөлімі бойынша терминология енгізілген және балалар практикасында колдану ерекшеліктері берілген. Бұл оқулык медициналык жоғары оқу орындарының жалпы медицина, бала емдеу ісі, коғамдық денсаулық сақтау, мейірбике ісі және фармацевтика факулътеттерінің студенттеріне, практикалық және теориялық медицина мамандары мен дәріхана кызметкерлеріне арналған. Оқулык Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының Ғылыми Кеңесінде бекітілген.

^ Жалпы микробиология : оқу-әдістемелік нұсқауы / С. Б. Ахметова [и др.] ; ҚММУ. - Қарағанды, 2013. - 112 б. : сур.c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0012.tif
Бұл жұмыста студенттерге жалпы микробиология пәні бойынша жалпы мәліметтер мен тәжірибелік жұмыс дағдылары берілген. Болашақ дәрігер үшін микробиологиялық әдістердің барлық сұрақтары қарастырылған.

^ Омаров Т.С. c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0013.tif

Патологияның молекулалық негіздері : оқу құралы / Т. С. Омаров, Г. А. Омарова, Г. Т. Колебаева ; ҚММУ. - Қарағанды, 2012. - 216 б.
Оқу қүралы жоғары медициналық оқу мекемелерінің дәрігерлерді дайындау факультеті бағдарламасына сәйкестендіріліп жазылған, сонымен бірге элективті пэн патологияның молекулалық негіздерін оқитын жалпы медициналық мамандықтағы студенттерге арналған. Оқу құралы, диагнозды қою үшін және дифференциалдық – диагностикалық ізденістерді жүргізу кезінде, сонымен катар алынған нәтижелердің клиникалық және диагностикалық мәнін бағалау кезінде таптырмас көмекші болады.

Оқу қүралы медициналық университеттер студенттері, дәрігербиохимиктер мен дэрігер-клиницистерге арналған.

^ Жалпы гигиена бойынша тандамалы дәрістер : оқұ-әдістемелік. құрал / Ж. Ж. Жарылқасын [и др.] ; КММУ. - Караганда, 2013. - 158 б.c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0014.tif
Жалпы гигиена пәні бойынша негізгі мәселерді қамтыған бүл оқу- әдістемелік кұралдың мақсаты студенітердің оқу багдарламасына сәйкес жалпы гигиена бойынша білімдерін жете меңгерулеріне ықпал ету.

Оқу-әдістемелік кұрал жогары медициналық оқу орындары студенттеріне арналған.

^ Мухина С.А. c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0015.tif

Мейірбикелік істің теориялық негіздері : оқулық / С. А. Мухина, И. И. Тарновская ; ред. Қ. Ж. Ахметов. - түзетілген және толықтырылып 2-ші басылуы. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 368 б. : ил.

Окушыға кайта өңделіп баспадан шығарылған «Мейірбикелік істін теориялық негіздері» «Мейірбикелік іс негіздері» пәнін окытуға арналған. Кітапка студенттердің пациентке көрсетілген медициналық көмек сапасын бағалауына, мейірбикелік істі ғылыми тұрғыдан зерттеуіне мүмкіндік беретін «Медициналық көмектін сапасы — өмір сапасының бір бөлігі» тарауы енгізілген.

Окулық медициналық училишелер мен колледждер окытушылары мен студенттерінің базалык білімін көтеруге және білімін жетілдіруге, дипломнан кейінгі косымша білім алу тыңдаушыларына, жоғарғы мейірбикелік білім алу студенттеріне және жұмыс жасап жүрген мейірбикелерге мейірбикелік іс мамандығына жана көзкараспен карауға және мейірбикелік көмекті кажетті денгейге көтеруге көмектеседі.

Руководство по нарушениям ритма сердца : руководство / ред.: Е. И. Чазов, С. П. Голицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с.c:\файлы\1111111111113333333333\выставка 2014 - копия\обложки\обложки 2014\обложки - 0016.tif
Нарушения ритма и проводимости сердца часто служат неспецифическим симптомом многих заболеваний, в их числе ишемическая болезнь сердца и её осложнения (инфаркт миокарда и хроническая сердечная недостаточность), пороки сердца, миокардиты, кардиомиопатии, экзогенные интоксикации и эндогенные нарушения метаболизма при почечной, печёночной или дыхательной недостаточности. У довольно значительной части больных не удаётся обнаружить явного поражения сердца или других органов; такие аритмии классифицируют как идиопатические. В мире широко распространена внезапная сердечная смерть, в большинстве случаев она является аритмической.

В этом руководстве обобщены современные данные о патогенезе, диагностике, лечении (фармакологическом, инвазивном, хирургическом и др.), основанные на результатах отечественных и зарубежных исследований, а также на опыте авторов.

Книга предназначена кардиологам, кардиохирургам, аритмологам, терапевтам, врачам общей практики и студентам старших курсов медицинских вузов.
  1   2   3   4

Похожие рефераты:

Руководством преподавателя Тема: «Заключительное занятие по разделу»
Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2-е изд., перераб и доп – М.: Гэотар-медиа, 2007. – 512 с
Методические рекомендации для практического занятия Тема: «Репродуктивное здоровье»
Лисицин Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2-е изд., перераб и доп – М.: Гэотар-медиа, 2009. – 512 с
Васнецова О. А. Библиография: Медицинское и фармацевтическое товароведение: учебник. 2-е изд
Библиография: Медицинское и фармацевтическое товароведение: учебник. 2-е изд., испр и доп. М.: Гэотар-медиа, 2009. 608 с.: ил
Справочник по овощеводству / сост. В. А. Брызгалов. 2-е изд., перераб...
Матвеев В. П. Овощеводство : учебник для студ высш сельскохоз учебн завед по агро спец./ В. П. Матвеев, М. И. Рубцов. 3-е изд., перераб...
Найдыш В. М. Н20 Концепции современного естествознания: Учебник. Изд. 2-е, перераб и доп
Н20 Концепции современного естествознания: Учебник. — Изд. 2-е, перераб и доп. – М.: Альфа-М; инфра-м, 2004. — 622 с. (в пер.)
С877 Стручков, Виктор Иванович
Хирургическая инфекция [Текст] / В. И. Стручков, В. К. Гостищев, Ю. В. Стручков. 2-е изд., перераб и доп. М. Медицина, 1991. 560...
Новые учебные издания по юридическим
Агапов, А. Б. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. – 6-е изд., перераб и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2009. – 813 с
Указатель книг, поступивших в библиотеку Гргму в феврале 2014 г....
Биологическая химия с упражнениями и задачами [Текст] : учебник / [Северин С. Е. и др.]; под ред. С. Е. Северина. 2-е изд., испр...
Дополнительная
Философия: учебник / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 2004
Рекомендуемая литература
Философия: учебник / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 2004

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза