Председатель Правления А. Кульсеитов


Скачать 299.64 Kb.
НазваниеПредседатель Правления А. Кульсеитов
страница1/2
Дата публикации12.04.2013
Размер299.64 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Право > Документы
  1   2


13 –п от 01.02.2013 года

О государственных закупках услуг аудита консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Национальное агентство по технологическому развитию» за период, закончившийся 31 декабря 2012 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, способом конкурса среди квалифицированных потенциальных поставщиков АО «Национальное агентство по технологическому развитию»
В соответствии с главой 7 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 и Специальным порядком осуществления государственных закупок АО «Национальное агентство по технологическому развитию» способом конкурса, утвержденного решением Совета директоров № 5 от 10 августа 2012 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить государственные закупки услуг аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Национальное агентство по технологическому развитию» за 2012 год способом конкурса среди квалифицированных потенциальных поставщиков, включенных в Перечень АО «Национальное агентство по технологическому развитию».

2. Утвердить согласно приложению № 1 к настоящему приказу условия закупок, включающие сроки организации и проведения закупок, техническую спецификацию, условия внесения обеспечения исполнения договора, существенные условия договора;

3. Уполномоченому представителю организатора государственных закупок принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Создать комиссию по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений (далее - Комиссия) в следующем составе:

Председатель:

Султангазин А.Ж. – Заместитель Председателя Правления;

^ Заместитель председателя:

Ромазанов Е.Б. – эксперт Центра экономического развития;

Член комиссии:

Иманбаева Б.Е. – эксперт Службы Председателя Правления;

^ Секретарь комиссии:

Каппанова А.Г. – эксперт Центра экономического развития.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Заместителя Председателя Правления Султангазина А.Ж.

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
^ Председатель Правления А. Кульсеитов

2013 жылғы 31-қаңтардағы № 13 –п
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ білікті әлеуетті

өнім берушілер арасында конкурс тәсілімен 2012 жылы 31 желтоқсанда аяқталған кезеңі бойынша Қаржы есебінің халықаралық стандарттарына сәйкес «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ жылдық қаржы есебінің жиынтық және жеке аудитін жүргізу қызметтерді

мемлекеттік сатып алулар жүргізу туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесінің 7-бөліміне және Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 10 тамыздағы № 5 шешіміммен бекітілген «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың арнайы тәртібіне сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ білікті әлеуетті өнім берушілер арасында конкурс тәсілімен 2012 жылы 31 желтоқсанда аяқталған кезеңі бойынша Қаржы есебінің халықаралық стандарттарына сәйкес «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ жылдық қаржы есебінің жиынтық және жеке аудитін жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алулар жүргізілсін.

2. Сатып алуды ұйымдастыру және өткізу мерзімін, техникалық ерекшелікті, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, шарттың басқа да елеулі талаптарды қамтитын сатып алу шарты осы бұйрықтың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

3. Сатып алуды ұйымдастырушының өкілі осы бұйрықтан туындайтын қажетті шараларды жүзеге асырсын.

4. Төменгі құрамда Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру жөніндегі конкурстық комиссия (бұдан әрі - Комиссия) құралсын:

^ Комиссия төрағасы:

Ә.Ж. Сұлтанғазин – Басқарма төрағасының орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары:

Е.Б. Ромазанов – Экономикалық даму орталығының сарапшысы;

^ Комиссия мүшесі:

Б.Е. Иманбаева – Басқарма төрағасы қызметінің сарапшысы;

Комиссия хатшысы:

Қаппанова А.Ғ. – Экономикалық даму орталығының сарапшысы.

5. Осы бұйрықтың орындалуын Басқарма төрағасының орынбасары Ә.Ж. Сұлтанғазинге жүктеймін.

6. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.^ Басқарма төрағасы А. Құлсейітов
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ 2013 жылғы «02» ақпандағы № 13-п бұйрығына 1- қосымша
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ Тізбесіне енгізілген білікті әлеуетті өнім берушілер арасында 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезеңі бойынша Қаржы есебінің халықаралық стандарттарына сәйкес «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ жылдық қаржы есебінің жиынтық және жеке аудитін жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алуды өткізу шарттары
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу шартының орындалуын қамтамасыз ету шарттың жалпы сомасынан 30 (отыз) пайызды құрайды.

Сатып алуға бөлінген жалпы сома 12 948 000 (он екі миллион тоғызжүз қырық сегіз мың) теңгені құрайды.

Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасынан 30% (отыз) пайыз мөлшерінде алдын ала төлем жасайды. Кейінгі 70% (жетпіс) пайыз мөлшерінде төлем Өнім берушінің Тапсыру берушіге орындалған жұмыстардың соңғы актісін ұсынғаннан кейін жүргізіледі.

Қызметтер Астана қаласында көрсетілуі тиіс.

^ Баға ұсынысына келесілер кіруі тиіс:

1) әлеуетті өнім берушінің атауы, заңды және жеке мекенжайы (заңды тұлға үшін), СТН және банк деректемелері;

2) белгіленген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға келісімі;

3) шығындары қоса есептелген мәліметтері бар қызмет бірлігінің құны.

^ Баға ұсынысы конвертте берілуі тиіс, конверттің бет жағында келесілер ұсынылуы тиіс:

1) әлеуетті өнім берушінің толық атауы және пошта мекенжайы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының электрондық хабарландыруы мен жазбаша шақыруында көрсетілетін ұқсас мәліметтерге сәйкес келетін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен пошта мекенжайы;

3) қатысу үшін әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы берілетін мемлекеттік тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы.

Әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушіге баға ұсынысын беретін тұлғаға жеке сенімхаттың түпнұсқасын қоса беруі тиіс.

^ Конкурстық баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі 2013 жылдың 08 ақпан сағат 16.00-ге дейін.

Баға ұсыныстары бар конверттерді конкурстық комиссия Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 29, 913-кабинет мекенжайы бойынша 2013 жылдың 08 ақпан күні сағат 16.30-да ашылады.


Приложение 1 к приказу

АО "Национальное агентство

по технологическому развитию "

от «01» февраля 2013 года № 13-п

Условия государственных закупок услуг аудита консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Национальное агентство по технологическому развитию за период, закончившийся 31 декабря 2012 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности среди квалифицированных потенциальных поставщиков, включенных в Перечень АО «Национальное агентство по технологическому развитию»

Обеспечение исполнения договора о государственных закупках услуг составляет 30 (тридцать) процентов от общей суммы договора.

Общая сумма, выделенная для закупки, составляет 12 948 000 (двеннадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч) тенге.

Заказчик осуществляет предоплату в размере 30% (тридцать) процентов от общей суммы договора. Последующая оплата в размере 70% (семьдесят) процентов будет производиться после предоставления Поставщиком Заказчику акта выполненных работ.

Услуги должны быть оказаны в г. Астане.

^ Ценовое предложение должно содержать:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2) согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными утвержденными условиями государственных закупок услуг;

3) цена за единицу услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах.

^ Ценовое предложение должно быть запечатано в конверт, на лицевой стороне которого должно быть указано:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном объявлении и письменном приглашении организатора государственных закупок;

3) наименование государственных закупок товаров, работ, услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Потенциальный поставщик должен приложить отдельно оригинал доверенности на лицо, предоставляющее ценовое предложение заказчику.

^ Окончательный срок представления конкурсных ценовых предложений до 16.00 часов 08 февраля 2013 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться конкурсной комиссией 08 февраля 2013 года в 16.30 часов по адресу: г. Астана, ул. Сыганак д. 29, каб. 913.

Проект Договора о государственных закупках услуг по аудиту консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Национальное агентство по технологическому развитию» за период, закончившийся 31 декабря 2012 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности


г. Астана

«____» _____________  2013 г.

 

АО «Национальное агентство по технологическому развитию», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя Правления Кульсеитова А.Ж., с одной стороны и _________________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), протоколом об итогах государственных закупок способом _________ от «__» _________ 2013 года, а также решением Единственного акционера от «__» ________ 2013 года № ____ заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги по аудиту годовой финансовой отчетности АО «Национальное агентство по технологическому развитию» за период, закончившийся 31 декабря 2012 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на сумму в размере ___________________ (___________________) тенге (далее - цена Договора).

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Услуги» - аудит консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Национальное агентство по технологическому развитию» за период, закончившийся 31 декабря 2012 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и предоставление аудиторского отчета, с целью выражения Аудитором независимого мнения о достоверности данных финансовых отчетностей в соответствии с МСФО во всех существенных аспектах и требованиями законодательства Республики Казахстан.

Консолидированной годовая финансовая отчетность АО «Национальное агентство по технологическому развитию» за период, закончившийся 31 декабря 2012 года, включает в себя годовую финансовую отчетность АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и предприятий, контролируемых АО «Национальное агентство по технологическому развитию», в том числе дочернее предприятие АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий";

4) «Сопутствующие услуги» – Аудитор обязуется оказать нижеследующие сопутствующие услуги в рамках проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, стоимость которых включена в общую Цену Договора, предусмотренной пунктом 8 настоящего Договора с предоставлением соответствующих рекомендаций по ним в письме руководству Заказчика:

а) презентация результатов аудита за 2012 год Совету директоров Заказчика и его руководству;

б) представление предложения по усовершенствованию пояснительной записки к финансовой отчетности Заказчика;

в) проведение налогового обзора за 2012 год (без предоставления налогового отчета), проведение налогового обзора должно затрагивать бухгалтерские и налоговые процедуры, при этом, основной упор должен делаться на тех вопросах, по которым возможность появления налоговых рисков наиболее вероятна;

г) проведение консультаций по бухгалтерскому и налоговому учету в ходе аудита (без предоставления отчетов по консультациям);

д) оценка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности (в том числе, обзор оценки и переоценки активов и обязательств, методов и процедур проведения инвентаризации активов и обязательств, включая сверку дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками товаров, работ и услуг);

е) оценка адекватности системы внутреннего контроля и управления рисками Заказчика по вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности;

ж) оценку состояния программно-технического оснащения и надежности автоматизированных систем обработки информации по вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности;

з) оценку организации контроля за деятельностью дочерних организаций Заказчика по вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности;

и) оценку соответствия деятельности Заказчика требованиям законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

5) «Заказчик» - АО «Национальное агентство по технологическому развитию»;

6) «Поставщик» - __________________, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) копия конкурсной Заявки Поставщика;

3) копия ценового предложения Поставщика;

4) перечень закупаемых услуг;

5) техническая спецификация;

6) обеспечение исполнения Договора.

4. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в сумме ______________ (____________________) тенге, составляющем 30% (тридцать процентов) от суммы Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию.

5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

Поставщик согласен предоставить информацию об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

6. Поставщик обязуется оказать Услуги аудита финансовой отчетности, включая сопутствующие услуги, а Заказчик принять и оплатить услугу, в количестве и качестве в соответствии с условиями настоящего Договора, а также в соответствии с конкурсной заявкой Поставщика и конкурсной документацией Заказчика, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты: перечисление.

7. Результатами оказанных услуг проведенного аудита, которые подлежат передаче Заказчику являются:

1) письмо руководству Заказчика с подробным описанием результатов обзора вопросов, в том числе включенных в перечень сопутствующих услуг, с предоставлением соответствующих рекомендаций по данным вопросам, которое должно соответствовать стандартам аудита, быть оформлено согласно требованиям законодательства и представлено в сроки, предусмотренные настоящим Договором. При этом письмо руководству Заказчика должно содержать сведения о выявленных недостатках в системе внутреннего контроля и все иные недостатки и рекомендации;

2) аудиторские отчеты с целью выражения независимого мнения о достоверности финансовой отчетности в соответствии с МСФО во всех существенных аспектах, составленные на английском и русском языках (по аудиту консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Национальное агентство по технологическому развитию», составленной в соответствии с МСФО, а также отчет о соответствии консолидированной финансовой отчетности АО «Национальное агентство по технологическому развитию» перечню и формам, утвержденным нормативным актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»).

3) Аудит будет проведен в соответствии с аудиторскими стандартами, разработанными Международным советом по аудиторским стандартам Международной федерации бухгалтеров («Международные Стандарты Аудита»). Согласно этим Стандартам аудит должен быть спланирован и проведен таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что Финансовая Отчетность не содержит существенных искажений.

4) Аудит включает рассмотрение системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности в качестве основы для разработки аудиторских процедур, которые подлежат применению в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Заказчика за составлением финансовой отчетности.

5) Если в процессе исполнения обязательств по Договору Поставщиком будут обнаружены существенные недостатки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, Поставщик также подготовит информационное письмо, адресованное руководству Заказчика (далее – «Информационное Письмо»), с описанием обнаруженных недостатков.

8. Цена Договора составляет _______________ (___________________) тенге, включая НДС и иные расходы Исполнителя связанные с оказанием Услуг по Договору. Цена Договора увеличению не подлежит.

9. Оплата за оказанные услуги по настоящему Договору производится в тенге, путем перечисления денег на банковский счет Поставщика, указанный в договоре, в следующем порядке:

а) Заказчик производит предоплату в размере 30 % от Цены Договора после подписания Договора и получения счета на оплату;

б) Заказчик производит оплату оставшейся части в размере 70 % Цены Договора после выпуска Аудиторского отчета и письма руководству, при условии подписания акта оказанных услуг Сторонами, предоставления Аудитором счета-фактуры, оформленной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (оплата производится при предоставлении всех указанных документов).

9.1. По окончании оказания услуг Поставщик направит Заказчику в двух экземплярах акт оказанных Услуг. Заказчик возвращает Поставщику один подписанный экземпляр подписанного акта оказанных Услуг или направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания в течении 10 (десяти) рабочих дней после получения акта оказанных Услуг. В случае, если Поставщик по истечении указанных 10 (десяти) рабочих дней не получит от Заказчика мотивированный отказ от его подписания, Стороны признают, что акт оказанных Услуг считается подписанным, а Услуги оказанные Поставщиком принятыми Заказчиком в объеме и на условиях, указанных в таком акте оказанных Услуг.

10. Несвоевременное предоставление Поставщиком всех документов необходимых для оплаты снимает ответственность с Заказчика за несвоевременную оплату.

11. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

12. Права и обязанности сторон:

12.1. Поставщик обязуется:

12.1.1. в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере тридцати процентов от общей стоимости Договора.

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию.

Не допускается совершение Заказчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом;

12.1.2. качественно и в установленные Договором сроки оказать Услуги;

12.1.3. заблаговременно запрашивать от Заказчика необходимую информацию для оказания Услуг, учитывая время и срок для ее сбора и обработки, в случае не представления необходимой документации незамедлительно произвести письменное уведомление Заказчика необходимых к представлению документов;

12.1.4. обеспечивать сохранность документов, полученных от Заказчика, а также составленных в процессе выполнения Услуг, не разглашать их содержание без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

12.1.5. в соответствии с настоящим Договором сообщать Заказчику о выявленном несоответствии финансовой отчетности и иных документов, используемых в процессе аудита, законодательству;

12.1.6. предоставлять доступ к рабочим бумагам в части сведений относительно аудированной годовой финансовой отчетности Заказчика, подготовленных Поставщиком;

12.1.7. неукоснительно соблюдать требования законодательства Республики Казахстан при оказании Услуг по настоящему Договору;

12.1.8. своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению Поставщиком настоящего Договора, а также процедурах и мерах, необходимых в этой связи для осуществления и принятия Поставщиком;

12.1.9. предоставить Заказчику в согласованные Сторонами сроки результат услуг согласно настоящего Договора.

Срок предоставления аудиторского отчета может быть изменен в порядке, предусмотренном в п. 18 настоящего Договора;

12.1.10. сдать оказанные Услуги по актам приема-сдачи оказанных Услуг, а также выписать счета-фактуры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, и представить отчет о местном содержании в оказанных услугах по Договору;

12.1.11. своевременно содействовать реализации прав, изложенных в пункте 12.4 настоящего Договора.
  1   2

Похожие рефераты:

В парламентской комиссии обсуждены предложения ассоциации и банков
Гаврушев, Генеральный директор ОАО «Белпромстройбанк» Г. П. Кухоренко, Председатель Правления ОАО «Белвнешэкономбанк» Г. А. Егоров,...
Харбинская международная торговая компания ”Дунфан“ Председатель правления г-н Сун Вэйцзе
Ооо ”Харбиснкая инвестицонная группа“ (Харбин-инвест) Председатель правления Фэнь Сяоцязнь
Председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи Председатель Правления
Обязательства по публикации и содержанию регистра регистрационных свидетельств. 10
Информация об изданиях, обратившихся за содействием в организации подписки
Председатель правления ао «Республиканская газета «Казахстанская правда» Тараков Александр Юрьевич, заместитель председателя правления...
Члены Правления ОАО «бпс-сбербанк» Матюшевский Василий Станиславович
Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, с 2010 года – Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «бпс-сбербанк»....
Члены Правления ОАО «бпс-сбербанк» Матюшевский Василий Станиславович
Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, с 2010 года – Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «бпс-сбербанк»....
«Утверждаю» Председатель Правления ао «Казахский агротехнический...
Председатель Правления ао «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», профессор
Учебно-курсовой комбинат ао “Интергаз Центральная Азия» посетили...
Сентября т г в рамках исполнения поручения Президента рк нурсултана Назарбаева о пошаговом внедрении дуальной системы подготовки...
Протокол №44/В вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере...
Шамшидинова Куляш Ногатаевна – Председатель Правления ао «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее Общество), председатель тендерной...
Протоко л заседания жюри секций
Спектор С. М., председатель секции «Экономика» Гришкова А. П., председатель секции «Педагогика и психология» Целуйко И. Л., председатель...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза