Мақалалар


Скачать 97.87 Kb.
НазваниеМақалалар
Дата публикации02.03.2014
Размер97.87 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Психология > Документы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА

ҒЫЛЫМИ-БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ БӨЛІМ
Басқару психологиясы

Әдебиеттердің библиографиялық тізімі

ПАВЛОДАР
2011

Оқырманға

Басқару психологиясы ғылыми білімнің жас саласы болып табылады. Оның пайда болуы ХХ ғасырдың басына келіп, қоғамдық және экономикалық ғылымдардың кемелденуін көрсетті. Басқару психологиясы басқарушылық тәжірибенің, басқарудың дамуын психологиялық бақылау нәтижесі.

Басқару психологиясы басқарушының тұлғасын, топта (ұжымда) кәсіби және әлеуметтік рөлдерді бөлуді, көсемдікті, бірігу үдерістерін, өзара қарым-қатынасты, басқарушылық шешімдерді қабылдау механизмін зерттеп, қоғам өмірінің кез келген саласында адамдардың реттелген және тиімді бірыңғай қызметін қамтамасыз етуге ықпал етеді.

"Басқару" ұғымына «Басшылық» ұғымы жақын. Бірақ, басқару – объектті бір күйден басқаға көшіру үдерісін білдіретін аса кең санат.

Ұсынылған библиографиялық тізім ПМПИ ҒК дерекқорлары мен кітап қорының, анықтамалық-библиографиялық аппараттың (каталогтар, картотекалар, анықтамалық-ақпараттық қор) негізінде жасалған. Оқу пәні ретінде басқару психологиясын зерттейтін тұлғаларға, сонымен қатар менеджерлерге, психологтарға, социологтарға және басқарушылық қызметтің психологиялық аспектілерімен айналысатындарға арналған.

^ Басқарушылық психология
Кітаптар
1 Бердалиев К. Менеджмент: дәрістер курсы / К. Бердалиев. - Алматы: Экономика, 2005. - 240 б.

2 «Сәтбаев оқулары" атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың ғылыми конференциясының материалдары - Материалы научной конференции молодых ученых, студентов и школьников. - Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2002.- Т.5. -126 б.
Қалай дұрыс басқару керек: басқару психологиясы

Мақалалар


3 Дабылтаева Р. Тұлғаға бағдарланған біліктілікті арттыру жумысын басқарудың психологиялық-педагогикалық сипаттамасы / Р. Дабылтаева // Білім - Образование. - 2008.- №5. - 54-57 б.

4 Дәулетбаева Н. Іскерлік қарым-қатынастағы сөйлеу мәдениеті / Н. Дәулетбаева // Филология Хабаршы.- 2007.-№5.-61 - 63 б.- (Филология).

5 Дюсенова А. Өзара әрекеттесудегі келіспеушілік қарым-қатынастың сипаты туралы / А. Дюсенова, Ж. К. Ахметова // Педагогический вестник Казахстана. - 2007.- №3. - 116-121б.

6 Елшібаева К. Күйзелістің алдын алу тәсілдері / К. Елшібаева // Жантану мәселелері. - 2009.-№4. - 67-71 б.

7 Жанаспаева Г. Б. Ұжымдық қарым-қатынас балалар үйіндегі тәрбиеленушілердің ортаға бейімделу факторы ретінде / Г. Б. Жанаспаева // Бастауыш мектеп. - 2009.- №2. - 26-29 б.

8 Жігітбекова Б. Психологиялық тренингтің (машықтың) міндеттері және ұстанымдары [Текст] / Б. Жігітбекова // Мектептегі психология. - 2007.-№4. - 14-15 б.

9 Қарым-қатынас жасай білу - үлкен өнер: (ашық тәрбие сағаты) // Әлеуметтік педагогика - Социальнаяпедагогика. - 2009.- №5. - 20-22 б.

10 Кереймағамбетова Ж. Студенттік ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынастың мазмұндық ерекшелігі / Ж. Кереймағамбетова // ХХ ғасыр мектебі. - 2009.- №2. - 7-9 б.

11 Қыдыралиева А. Қ. Психологиялық-педагогикалық мониторинг / А. Қ. Қыдыралиева // Әлеуметтік педагог - Социальный педагог. - 2009.- №2. - 26 - 28 б.

12 Құлымбаева Қ. Конфликтерді басқаруға психологиялық жаттығулар/ Қ. Құлымбаева // Мектептегі психология. - 2007.- №3. - 32 - 36 б.

13 Нұрбекова Г. Ж. Мәдениетаралақ қарым-қатынасқа үйретуде мәдениетаралық және психологиялық ерекшеліктерін ескертудің маңызы / Г. Ж. Нұрбекова // "Қайнар" университетінің хабаршысы - Вестник университета "Кайнар". - 2009.- №4/2. -116 - 123 б.

14 Пәрменқұлов Т. Жас спортшылардың бойында кездесетін қорқыныш, тежелу, икемсіздік сезімдерін жою және өзін-өзі басқаруға үйрету / Т. Пәрменқұлов // Мектептегі дене шынықтыру. - 2008.- №4. - 21 - 22 б.

15 Рахметова Г.Д. Мектептегі келіспеушіліктерді шешу формуласы / Г. Д. Рахметова // Сынып жетекшісінің анықтамалығы - Справочник классного руководителя. - 2009.-№11. - 32-33 б.

16 Сағынтаева Ж. Оқытудың психологиялық педагогикалық негіздері / Ж. Сағынтаева // Қазақстан мектебі. - 2007.- №5-6. - 32-34 б.

17 Султанбаева Ж. Менеджменттің синергетикалық аспектісіндегі педагогтің өзін-өзі басқару әдістемелері / Ж. Султанбаева // Әлеуметтік педагог. - 2010. - №5. - 13 – 18 б.

18 Тоқсанбаева Н. Қ. Қарым-қатынас психологиясындағы тіл мәселесі / Н. Қ. Тоқсанбаева, Н. С. Жубаназарова // ҚазҰУ Хабаршы. - 2007.- №1. - 44 – 48 б - (Психология және социология)

19 Авдулова Т. П. Психологические основы менеджмента: учебно-методическое пособие / Т. П. Авдулова. - М.: Либерея-Бибинформ, 2005. - 154 с. - (Библиотекарь и время. ХХI век; вып.24).

 1. Алтынбекова Г.И. Методологический словарь для управленцев / Г.И. Алтынбекова. –

Павлодар, 2004. - 77 с.

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: учебник: пер.с англ. /

Майкл Армстронг. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2007 "Паблик рилейшнз": Учеб. пособие для вузов по спец. психология / Е.Н.Богданов, В.Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 203 с.

 1. Волкогогнова О.Д. Управленческая психология: учебник для сред.профобразования / О. Д. Волкогогнова, А. Т. Зуб. - М.: Форум; ИНФРА-М, 2007. - 352 с.

 2. Володько В.Ф. Основы менеджмента: учеб.пособие для вузов / В.Ф. Володько. - Минск: Адукацыя і выхаванне, 2006. - 304 с.

 3. Генов Ф. Психология управления: Основные пробл.: пер.с болг. / Ф.Генов. - М.: Прогресс, 1982. - 422 с.

 4. Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании: учеб.пособие для студ.вузов / М. А. Гончаров. - 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2008. - 480 с.

 5. Душков Б.А. Индустриально-педагогическая психология (труд, организация, управление): учеб. пособие для пед.ин-тов по спец. 2120 "Общетехн. дисциплины и труд" / Б. А. Душков. - М.: Просвещение, 1981. - 208 с.

 6. Кайдалов Д.П. Психология единоначалия и коллегиальности: Вопросы теории и практики взаимодействия руководителя и коллектива / Д.П.Кайдалов, Е.И.Суименко. - М.: Мысль, 1979. - 254 с.

 7. Кови С. Лидерство, основанное на принципах: пер.с англ. / С. Кови. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 302 с.

 8. Коробко В.И. Теория управления: учеб.пособие для вузов / В. И. Коробко. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 383 с.

 9. Кошелев А.Н. Основы менеджмента: учебник / А. Н. Кошелев, Н. Н. Иванникова. - М.: Экзамен, 2007. - 510 с.

 10. Морозов А.В. Деловая психология: курс лекций: учебник для вузов / А.В.Морозов. - СПб.: Союз, 2000. - 571 с.

 11. Морозов А.В. Управленческая психология: учеб.пособие для студ.вузов и сред.учеб.заведений / А.В. Морозов. - М.: Акад.проект, 2005. - 288 с.

 12. Основы психологии: учеб.пособие для вузов / ред.: И. А. Фурманов, Л. А. Вайнштейн. - Минск: Современная школа, 2011. - 496 с.

 13. Попов С.Г. Основы менеджмента: учеб.пособие / С.Г.Попов. - М.: Ось-89, 2006. - 176 с.

 14. Психология: учебник для вузов / ред. А. А. Крылов. - М.: Проспект, 2009. - 584 с.

 15. Психология современного лидерства: амер.исследования / ред.: Дж. П. Канджеми, К. Дж. Ковальски, Т. Н. Ушакова. - М.: Когито-Центр, 2007. - 288 с.

 16. Психология управления: хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2006. - 768 с. - (Менеджмент).

 17. Психология управления персоналом: пособие для специалистов, работающих с персоналом / ред.: А. В. Батаршев, А. С. Лукьянов. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. - 624 с.: ил.

 18. Райзберг Б.А. Психологические основы управления: учеб.пособие для студ.вузов, обуч-ся по спец. экономики / Б. А. Райзберг, А. К. Тутунджян. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 240 с.

 19. Резник С.Д. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации): учеб.пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина. - М.: Инфра-М, 2006. - 256 с. - (Высшее образование).

 20. Розанова В.А. Психология управления: учеб.пособие / В. А. Розанова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-Пресс, 2008. - 384 с.

 21. Сергеев А.М. Организационное поведение. Тем, кто избрал профессию менеджера: учеб.пособие для вузов / А. М. Сергеев. - 2-е изд. - М.: Академкнига, 2006. - 288 с.

 22. Силин А.Н. Социология и психология управления: учеб.пособие для студ.вузов / А.Н. Силин, В. В. Смирнова. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. - 140 с.

 23. Столяренко А.М. Психология и педагогика: учеб.пособие для студ.вузов / А.М. Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 527 с.

 24. Столяренко Л.Д. Психология: учебник для вузов / Л. Д. Столяренко. - СПб.: Питер, 2008. - 592 с.: ил.

 25. Столяренко Л.Д. Психология управления: учеб.пособие для студ.вузов / Л.Д. Столяренко.- Ростов-н/Д: Феникс, 2005. - 512 с.

 26. Творогова Н.Д. Психология управления: лекции: учеб.пособие для медвузов / Н.Д. Творогова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с.

 27. Творогова Н.Д. Психология управления: практикум: учеб.пособие для медвузов / Н.Д. Творогова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 496 с.

 28. Урбанович А.А. Психология управления: учеб.пособие / А.А.Урбанович. - Минск: Харвест, 2005. - 640 с. - (Библиотека практической психологии).

 29. Хачатуров А.Е. Основы менеджмента: учеб. пособие / А. Е. Хачатуров, Ю. А. Куликов. - М.: Дело и Сервис, 2003. - 304 с.

 30. Чередниченко И.П. Писхология управления / И.П.Чередниченко, Н.В.Тельных. - Ростов-н/Д: Феникс, 2004. - 608 с. - (Учебники для высшей школы).

 31. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: Руководитель и педагогический коллектив / Р.Х.Шакуров. - М., 1990. - 208 с. - (Б-ка зам.директора школы по учеб.воспит.работе).

 32. Шакуров Р.Х. Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом / Р.Х. Шакуров. - М., 1982. - 207 с.

 33. Шакуров Р.Х. Социально-психологические проблемы совершенствования управления профтехучилищем / Р.Х. Шакуров. - М., 1984. - 192 с.: ил.

 34. Шейнов В.П. Искусство управлять людьми / В.П. Шейнов. - Минск: Харвест, 2004. - 512 с. - (Библиотека практической психологии).

 35. Шикун А.Ф. Управленческая психология: учеб.пособие для студ.сред.проф.образования / А.Ф.Шикун, И.М. Филинова. - М: Аспект Пресс, 2005. - 336 с.

 36. Этика и психология менеджмента: учеб.пособие. - Ростов-н/Д: Феникс, 2002. - 384 с.

 37. Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты / В.А.Якунин. - Л., 1988. - 160 с.

 38. Абдулхаликова И.В. Управленческая модель специального педагога / И.В. Абдулхаликова, И. А. Артюшина // Психология. Социология. Политология. - 2007.- №12. - 23-27 с.

 39. Альбекова Г.Ш. Модель управления школой будущего / Г.Ш. Альбекова // Психологияны мектепте және жоо-да оқыту - Преподавание психологии в школах и вузах. - 2007.- №2. - 15-18 с.

 40. Ан Л. Испытание развитием / Л.Ан // Лидеры образования. - 2003.- №12. - 41-43 с.

 41. Ан Л. Испытание счастьем должно помогать, а не ломать / Л.Ан // Лидеры образования. - 2003.- №5. - 33-34 с.

 42. Багрецов С.А. Латентное управление организацией / С.А. Багрецов, Р.В. Львов // Журнал практического психолога. - 2007.- №4. - 60-69 с.

 43. Белинская А. Подготовка педагога к работе с конфликтами / А.Белинская // Высшее образование в России. - 2004.- №11. - 96-98 с.

 44. Бережная Н.В. Подбор персонала: как найти и распознать самых лучших / Н.В.Бережная // Менеджмент и кадры: психология управления, соционикаи социология. - 2003.- №7. - 5-12 с.

 45. Бершова Л.В. Использование психолого-управленческого тестирования в современном кадровом менеджменте / Л.В.Бершова // Справочник кадровика. - 2001.- №12. - 101-104 с.

 46. Битянова М. Источники авторитета руководителя / М.Битянова // Управление школой прил. к газете Первое сентября. - 2004.- №2. - 16-17 с.

 47. Вязникова Л. Руководитель образовательного учреждения (К вопросу о психологии управления) / Л.Вязникова // Высшее образование в России. - 2005. - №1.- 120-126 с.

 48. Гаврилин А. Планирование как основа управления / А. Гаврилин// Школьное планирование. - 2003.- №2. - 4-25 с.

 49. Грошев И. Гендерные различия поведения руководителей в конфликтных ситуациях / И.Грошев, В. Юрьев // Проблемы теории и практики управления. - 2005.- №2. - 72-80 с.

 50. Гуленко В.В. Соционика в кадровом менеджменте / В.В. Гуленко // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2003.- №7. - 12-28 с.

 51. Журавлев А.Л. Социально-психологический анализ исполнительской деятельности / А. Л. Журавлев // Психологический журнал. - 2007.- №1. - 6-16 с.

 52. Зайченкова А.Г. Организация обучения персонала как функция управления процессом адаптации / А.Г. Зайченкова, Г.А.Хрипкова, Л.М.Эррера // Инновации в образовании. - 2005.-№2. - 73-84 с.

 53. Иванов Ю. Соционическая типология руководителей / Ю.Иванов // Управление персоналом. - 2003.- №10. - 59-61 с.

 54. Коновалова И. Психологическая служба при реформировании системы образования / И.Коновалова // Управление школой. Прил. к газете Первое сентября. - 2005.- №16. - 6-10 с.

 55. Крымчанинова М.В Ключевые факторы психологии управления / М.В Крымчанинова // Мир психологии. - 2006.- №3. - 168-183 с.

 56. Кузнецов В. Психологический менеджмент в системе управления вузом / В.Кузнецов // Высшее образование в России. - 2006.- №3. - С.103-104.

 57. Лидерство: Рекомендации для руководителя // Педагогическая техника. - 2005.- №1. - С.108-128.

 58. Максименко Т.И. Теория и практика в преподавании управленческой психологии / Т.И.Максименко // Среднее профессиональное образование. - 2004.- №11.- С..55-62.

 59. Михайлов Г.С. Влияние руководителя на коллективную психологию / Г.С.Михайлов , А.Г.Комендант // Школьные технологии. - 2002.- №1. - С.86-96.

 60. Михайлов Г.С. Оценки деятельности управленческого персонала / Г.С.Михайлов, В.А. Мурадян // Журнал прикладной психологии. - 2002.- №4,5. - С.2-7.

 61. Нурмаханбетов А.Л. Кадровый аудит: социально - экономическая сущность и тенденции / А.Л. Нурмаханбетов // Психология Социология Политология. - 2007.- №1. - С. 40-44.

 62. Петрушин С. Как справиться с группой: Управление групповыми процессами в тренинге / С. Петрушин// Школьный психолог. Прил. к газете Первое сентября. - 2006. - №4. - С.10-12.

 63. Резник С. Бумеранг распоряжений: Как избежать манипуляций при выполнении ваших поручений / С.Резник // Лидеры образования. - 2003.- №5. - С.36-38.

 64. Родионова Е. 10 слов, которые руководителю необходимо говорить своим подчиненным / Е. Родионова // Лидеры образования. - 2003.- №2. - С.42-43.

 65. Родионова Е. 10 слов, которые руководителю необходимо говорить своим подчиненным / Е.Родионова // Лучшие страницы педагогической прессы. - 2003.- №3. - С.87-90.

 66. Рыжиков С.Н. Введение в психологию управления / С.Н.Рыжиков // Среднее профессиональное образование. - 2003.- №7. - С.46-48.

 67. Сартан Г. Испытание знакомством: Правильность первого впечатления зависит от постановки вопросов / Г. Сартан // Лидеры образования. - 2002.- №1. - С.60-62.

 68. Сартан Г. Не кормите крокодила, тратя силы на борьбу с оппонентами / Г.Сартан // Лидеры образования. - 2002.- №4. - С.54-56.

 69. Скитневский В.Л. Психолого-педагогические особенности управления в сфере физической культуры и спорта / В.Л. Скитневский // Теория и практика физической культуры. - 2007.- №11. - С. 15-18.

 70. Соколова Е.Н. Психологическое воздействие в управленческой деятельности руководителя / Е.Н.Соколова // Школьные технологии. - 2003.- №4. - С.192-195.

 71. Соколова Е. Психологическое воздействие в управленческой деятельности руководителя / Е. Соколова // Педагогическая техника. - 2004.- №6. - С.122-126

 72. Степанов С.С. Семь мифов - психологии успеха / С.С.Степанов // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2006.- №4. - С.14-23.

 73. Трайнев В.А. Психологические особенности деятельности руководителя / В.А. Трайнев // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2007.- №1. - С. 36-40.

 74. Трусова Б.Э. [Подбор персонала] / Б.Э.Трусова // Управление персоналом. - 2003.- №8. - С.20-22.

 75. Ульянова М. Мотивирующая функция внутришкольного управления / М. Ульянова // Педагогическая техника. - 2008.- №6. - С. 58-66.

 76. Ушнев С. Испытание выбором: Как научиться не раскаиваться в принятых решениях / С.Ушнев // Лидеры образования. - 2003.- №2. - С.34-36.

 77. Ушнев С. Испытание коллективом: "лучше хором" действует не всегда / С. Ушнев // Лидеры образования. - 2003.- №8. - С.44-46.

 78. Ушнев С. Испытание уверенностью: психология управления / С.Ушнев // Лидеры образования. - 2003.- №6. - С.37-39.

 79. Ушнев С Испытание коллективом / С .Ушнев // Лидеры образования. - 2003.- №9. - С.42-43.Басқару психологиясы: әдебиеттердің библиографиялық тізімі / Құраст. М. Сейсенбаева, О. Серебренникова. - Павлодар.- ПМПИ, 2011. – 6 б.

Похожие рефераты:

Халыќаралыќ «Сейтен таѓылымдары» ѓылыми-практикалыќ конференциясының...
Халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясы материалдары бойынша ғылыми мақалалар жинағы
Дипломатия
Азамат: естеліктер, мақалалар, сұхбаттар және арнау өлеңдер / құраст. С. Абдрахманов. Астана: Елорда, 2009. 398, [2] б
Список книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Бәйтерек: Президент Н. Назарбаев туралы замандастар толғанысы:[поэма және мақалалар, әдеби-публ жинақ / Н. Айтұлы және т б.]. Астана:...
Форма сведений об осуществлении научного руководства
«Қазақстан этностары» фотокітап. – Алматы: Золотая книга, 2013. – 319 с. (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде); Қазақтың тарихын көп...
Қайта құру заманының арқасында арамызға бұрын еңбектері түгіл, атын...
...
Библиографический указатель включает научные труды препо­да­вателей за период с 2005 по 2009 год
Көрсеткішке оқытушылардың бес жылдық (2005-2009 ж ж.) ғы­лыми еңбектері, монографиялары, оқулықтар мен көмекші құрал­да­ры, халыкаралық,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза